reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2003r., Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r., Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r., Nr 94, poz. 651, z 2008r., Nr 209, poz. 1316, z 2009r., Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy lokalnej;

2) termin jej realizacji;

3) informacje o grupie inicjatywnej;

4) miejsce wykonywania zadania publicznego;

5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

6) opis dotychczas wykonywanych prac;

7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;

9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w 5 ust. 2,

d) informacje o ewentualnych źródłach finansowania.

10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administarcją publiczną;

11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

2. Do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 2, składane będą w Urzędzie Gminy Sztabin.

1) do 30 stycznia każdego roku, których realizacja odbywać się będzie w I półroczu;

2) do 30 maja każdego roku, których realizacja odbywać się będzie w II półroczu.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania niezbędnych dokumentów.

2. W skład Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych wchodzą:

1) dwóch radnych Rady Gminy Sztabin;

2) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Sztabin.

3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa Regulamin pracy Zespołu zatwierdzony przez Wójta Gminy Sztabin.

4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez Wójta spośród członków Zespołu.

§ 5. 1. Kryteria oceny wniosków:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;

2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej - mieszkańców osiedla, bloku, członków organizacji występującej z inicjatywą;

3) wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym, niż 15% kosztu realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:

1) świadczenia pieniężne zgromadzone przez grupę inicjatywną;

2) praca społeczna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej;

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędnę do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 6. Wójt wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej w tym harmonogram i kosztorys.

§ 7. Po uwzględnieniu wniosku Wójt zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.

§ 8. W zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do umowy o której mowa w § 7 stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXX/195/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama