reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 grudnia 2010r.

o regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaświły

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jaświły, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/136/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 3 grudnia 2009r. o regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaświły (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010r. Nr 3, poz. 49 i 54).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik do Uchwały Nr IV/16 /10
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 grudnia 2010 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JAŚWIŁY

§ 1. 1. Regulamin określa:

1)wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków;

a) za wysługę lat;

b) motywacyjnego;

c) funkcyjnego;

d) za warunki pracy.

2)szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3)wysokość i zasady przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli;

4)wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jaświly, obowiązujące od dnia l stycznia 2011r.

2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ust. l, określają przepisy ustawy i rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1)ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę - Karta Nauczyciela;

2)rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008r. Nr 42, poz. 257, z 2009r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755, z 2010r. Nr 131, poz. 885);

3)szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 283, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) dla których Gmina Jaświły jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy, a także odpowiednio zespół szkół.

Dział I.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art 31 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:

1)jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca -począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku;

2)jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Dział II.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. 1. Dla nauczycieli tworzy się odpis na fundusz motywacyjny w wysokości 4%wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Wójt Gminy Jaświły, w ramach posiadanych środków finansowych.

3. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego:

1)nauczycielom w kwocie do 200zł miesięcznie;

2)dyrektorom szkół - do 200zł miesięcznie.

§ 6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

1)uzyskiwanie przez uczniów (z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela) dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.;

2)umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

3)rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów oraz aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

4)jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków;

b) podnoszenie umiejętności zawodowych;

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy:

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

5)zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

6)prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7)aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 7. Dodatek motywacyjny dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udziału w funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze w skali gminy.

§ 8. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 9. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz jego przyznania (uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2) ustala dyrektor - po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i rady pedagogicznej szkoły, a w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy Jaświły.

§ 10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dział III.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 11. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi, któremu powierzono:

1)wychowawstwo klasy w wysokości - 60zł;

2)funkcję opiekuna stażu w wysokości - 50zł;

3)kierownik świetlicy w wysokości - 250zł.

§ 12. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:

1)dyrektorowi Zespołu Szkół - do 1200zł;

2)zastępcy dyrektora Zespołu Szkół - do 600zł;

3)dyrektorowi szkoły podstawowej powyżej 6-ciu oddziałów - do 800zł

4)dyrektorowi szkoły podstawowej do 6-ciu oddziałów - do 600zł.

§ 13. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 14. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1,3 i 4 (uwzględniając wielkość szkoły, liczbę oddziałów i uczniów) ustala:

1)dla dyrektorów - Wójt Gminy Jaświły;

2)dla pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły.

§ 15. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub innej funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

§ 16. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie:

1)nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

2)urlopu dla poratowania zdrowia;

3)za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;

4)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel z innych powodów zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub innej funkcji, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 17. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2, nie wyklucza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 12.

§ 18. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dział IV.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 19. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę w warunkach określonych szczegółowo w rozporządzeniu. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy prowadzą pracę z młodzieżą, u której nastąpiło naruszenie sprawności organizmu, z przyczyn szczegółowo określonych w rozporządzeniu oraz w § 32 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328) w wysokości - 3zł do stawki godzinowej.

§ 20. Nauczycielowi przysługuje dodatek za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w wysokości 25% stawki godzinowej.

§ 21. 1. Prawo do dodatków za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków pracowniczych, z którymi dodatek jest związany, a jeżeli powierzenie obowiązków pracowniczych nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - dodatek przysługuje od tego dnia.

2. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy, w których nauczyciel faktycznie nie wykonywał pracy, z którą dodatek jest związany, w szczególności z powodu:

1)korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia;

2)innych przyczyn.

3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Dział V.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 22. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy. Obliczenia stawki za jedną godzinę przeliczeniową dokonuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, jeśli dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 23. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 21:

1)przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane;

2)wypłaca się z dołu.

Dział VI.
NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

§ 24. 1. Odpis na specjalny fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze wynosi 1,5 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Fundusz, o którym mowa w ust.1, dzieli się następująco:

1)80% funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół;

2)20% funduszy przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

§ 25. 1. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Wójt Gminy, osobom spośród kandydatów zgłoszonych do nagrody przez dyrektorów szkół. Wniosek o nagrodę organu prowadzącego powinien zawierać pisemne uzasadnienie.

2. Nagrody dyrektorów szkół przyznają dyrektorzy szkół, działając w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

Dział VII.
NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY

§ 26. 1. Nauczycielowi, mającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzime uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1)przy jednej osobie w rodzinie - 10zł;

2)przy dwóch osobach w rodzinie - 18zł;

3)przy trzech osobach w rodzinie - 26zł;

4)przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 34zł.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się mieszkających z nim wspólnie:

1)małżonka;

2)dzieci (do ukończenia nauki) pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

3)rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela.

4. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.

§ 27. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:

1)nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie;

2)pobierania zasiłku z ubezpieczenia zdrowotnego;

3)korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry, razem z wynagrodzeniem za pracę.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama