Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/21/11 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 14 stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr II/12/10 Rady Gminy Śniadowo z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zmienia się punkt 4, który otrzymuje brzmienie: " 4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,73 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe