reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/22/11 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 14 stycznia 2011r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Śniadowo, sposobu rozliczania i kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

Na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwala reguluje tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) poczynając od 1 stycznia 2011 roku, sposobie jej rozliczenia oraz sposobie kontroli wykonywania zadania publicznego.

§ 2. Określone w uchwale zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Śniadowo mają zastosowanie do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku a wykonujących inne zlecone zadania publiczne niż określone w ustawie, o której mowa w § 1

§ 3. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o udzielenie dotacji jest ujęcie w budżecie gminy Śniadowo na dany rok budżetowy wykazu zadań zaplanowanych do realizacji oraz wysokość dotacji przewidzianych na ich realizację

§ 4. Realizacja zadań publicznych przez podmioty wymienione w § 2 może mieć formę:

1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 5. Wspieranie i powierzanie zadań, o których mowa w § 4 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

§ 6. 1) Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert, co najmniej na 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.

2) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

3) Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy a także na stronie internetowej jednostki.

1) rodzaju zadań,

2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania,

3) zasadach przyznawania dotacji,

4) terminach i warunkach realizacji zadania,

5) terminie i miejscu składania ofert,

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert,

§ 7. 1) Podmiot ubiegający się o dotację na zadania określone w komunikacie, zobowiązany jest złożyć ofertę.

2) Oferta powinna zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego,

4) deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

§ 8. 1) W celu rozpatrzenia ofert na wszystkie zadania realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą Wójt Gminy powołuje zarządzeniem stałą komisję.

2) Praca komisji polega na:

1. ocenie możliwości realizacji zadania przez podmiot, który zgłosił ofertę, w tym zgodności zadania z celami statutowymi organizacji,

2. sprawdzeniu czy oferent spełnił wymogi formalne określone w uchwale i ogłoszeniu konkursu ofert,

3. ocenie oferty przez członków komisji, w tym przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania,

4. przedstawieniu wyników konkursu Wójtowi Gminy celem jego zatwierdzenia i wyłonienia oferenta do realizacji zadania

§ 9. W celu określenia praw i obowiązków podmiotów wymienionych w § 2 określa się wzór umowy, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Informacja o wyborze podmiotu, któremu zlecone zostanie zadanie oraz wysokość udzielonej dotacji podana zostanie do publicznej wiadomości w formie komunikatu w sposób zwyczajowo przyjęty

§ 11. 1) Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Wójtowi Gminy sprawozdania z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania, z zastrzeżeniem ust. 2

2) Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy,

3) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207),

4) Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje zadania w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania i sposób wykorzystania środków.

§ 12. Dotacje niewykorzystane w całości podlegają zwrotowi do budżetu gminy do dnia 31 stycznia następnego roku, a w przypadku gdy termin wykorzystania jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji określonego w umowie.

§ 13. 1) Do dotacji zwróconych w terminach, o których mowa w § 12 nie nalicza się odsetek.

2) W przypadku nie zwrócenia dotacji w terminie, podmiot zobowiązany jest do jej zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych naliczonymi od dnia następującymi po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

§ 14. 1) Prawidłowość wykorzystania dotacji, o których mowa w § 4 podlega kontroli.

2) Kontrolę wykonują ze strony Wójta Gminy pracownicy przez niego upoważnieni.

3) Kontrolowany podmiot jest zobowiązany udostępnić osobie kontrolującej posiadaną dokumentację dotyczącą realizacji zleconego i dotowanego zadania oraz udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

4) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji może być dokonana w trakcie realizacji zadania, bez ustalenia z góry jej terminów oraz powinna być przeprowadzona po zrealizowaniu zadania i dostarczeniu sprawozdania, o którym mowa w § 11.

5) Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom zarówno w siedzibie podmiotu, jak i w miejscu realizacji zadania.

6) Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby kontrolujące, osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego oraz Wójt Gminy.

§ 15. W stosunku do dotacji udzielonych z budżetu gminy a wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie albo w nadmiernej wysokości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

§ 16. Traci moc uchwała Nr XVI/87/04 Rady Gminy Śniadowo z dnia 27 września 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski

Załącznik do Uchwały Nr III/22/11
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama