reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Bielskiego

z dnia 17 stycznia 2011r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Bezpieczeństwa za rok 2010

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Bielskiego.

W skład komisji wchodzą:

1. Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski jako Przewodniczący Komisji,

2.Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski,

3.Ryszard Anusiewicz - Sekretarz Powiatu,

4.Adam Miron Łęczycki - Przewodniczący Rady Powiatu,

5.Jan Bartoszuk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,

6.Mirosław Januszewski - Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,

7.Jan Surel - Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,

8.Krzysztof Zwoliński - Prokurator Rejonowy w Bielsku Podlaskim,

9.Jan Opaliński - Kierownik Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Tematami pracy komisji w 2009 roku było:

1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie bielskim w 2009 r.

2. Ocena stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu bielskiego w 2010 r.

W 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego obradowała 2 razy. Pierwsze posiedzenie odbyło się 24 marca 2010 roku. Tematem posiedzenia była ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie bielskim w 2009 roku.Głoś zabrał Pan mł. insp. Wojciech Rutkowski - Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim.

Obszar działania Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim obejmuje 1385 km kw i zamieszkiwany jest przez 58.100 osób (według stanu na 30 marca 2009), z czego 27 tyś. mieszkańców liczy stolica powiatu - Bielsk Podlaski. Powiat ma charakter głównie rolniczy, posiada dobre warunki dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, branży budowlanej. Przez jego teren wiodą szlaki komunikacyjne łączące Zachód ze Wschodem oraz Północą I Południem, co jest ważnym aspektem rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej. Charakterystycznym dla tego powiatu jest także bogate dziedzictwo kulturowe i religijne, mające swój wyraz w różnorodności zabytków, obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów.

Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim wynosi 110 etaty policyjne oraz 36,28 etatów pracowników cywilnych. Na dzień 1 stycznia br służbę pełni 109 policjantów. Funkcjonująca na terenie powiatu, piątego pod względem powierzchni i trzeciego pod względem liczby ludności w województwie podlaskim, Komenda Powiatowa Policji, bezpośrednio obsługuje teren miasta i gminy Bielsk Podlaski oraz gmin Wyszki, Boćki, Orla. W tych trzech gminach, po jednym na każdą, mieszczą się punkty przyjęć dzielnicowych.

Miasto i gminę Brańsk oraz gminę Rudka obsługuje bezpośrednio Posterunek Policji w Brańsku, w którym służbę pełni jedenastu f-szy, w tym trzech dzielnicowych. Na terenie działania KPP w Bielsku Podlaskim dominują drobne kradzieże włamania do samochodów, obiektów handlowych i usługowych. Dość duża jest ujawnialność nietrzeźwych kierujących, sprawców przestępstw narkotykowych a także bójek i pobić.

Zasadniczym zadaniem policji jest zapobieganie, zwalczenie i ograniczanie przestępczości. Kierunki działań dla naszej jednostki zostały wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wynikają one m.in. z "Strategii Rozwoju Policji … " oraz bieżących analiz dotyczących obciążenia zadaniami służbowymi poszczególnych ogniw i komórek.

Przy realizacji zadań wzięto pod uwagę: społeczne i gospodarcze uwarunkowania lokalne, położenie geograficzne powiatu, doświadczenia z realizacji zadań w latach poprzednich, prognozy zagrożeń, realne i rzeczywiste możliwości działania, doświadczenie, umiejętności policjantów i kadry kierowniczej naszej jednostki.

Na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim od pięciu lat utrzymywała się tendencja spadkowa ilości popełnionych przestępstw (poza 2007 rokiem - gdzie na większą liczbę przestępstw stwierdzonych wpłynęły czyny w liczbie 289 rozliczone w jednym postępowaniu pod koniec 2007 roku). W 2009 roku odnotowano 1168 przestępstw i był to wzrost w stosunku do roku 2008 o 46 czynów, co według wskaźnika procentowego stanowi wzrost o 4,1% w stosunku do roku ubiegłego. W stosunku do roku 2007 jest to spadek o 21.8%. W stosunku do rekordowego 2003 roku nastąpił spadek aS o 41,6 %.

W 2009 roku zanotowano 642 przestępstw kryminalnych, co jest wzrostem o 12,4% w stosunku do roku ubiegłego, W stosunku do roku 2007 jest to spadek o 8,9%, a w stosunku do rekordowego 2003 roku spadek wyniósł 52,1 %. W perspektywie ostatnich sześciu lat przestępczość kryminalna spadła o ponad połowę. Na wzrost ilości przestępstw kryminalnych w 2009 roku wpływ miała niekorzystna sytuacja gospodarcza kraju. Pomiędzy poszczególnymi przestępstwami nie potwierdzono związku podmiotowego, tak więc należy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że na terenie powiatu nie działały zorganizowane grupy przestępcze.

W minionym roku utrzymano wysoki poziom wykrywalności sprawców przestępstw co oznacza, że zdecydowanie mniej sprawców zdołało uniknąć odpowiedzialności karnej za swoje czyny.

W 2009 roku poziom pracy w zakresie przestępczości gospodarczej kształtował się na dobrym poziomie. W tym roku udowodniono popełnienie 93 czynów przestępczych w prowadzonych 60 postępowaniach (o 2 więcej niż w 2008 roku). W czynach stwierdzonych nie uzyskano co prawda poziomu roku 2007 i 2008, lecz w tych latach prowadzono postępowania tzw. wieloczynowe, zaś w 2009 roku takich postępowań nie było.

Osiągnięte wyniki świadczą o zaangażowaniu w pracy służb policyjnych realizujących tę specyficzną dziedzinę walki z przestępczością, tym niemniej należy dążyć do zwiększenia ich efektywności. W strukturze przestępczości gospodarczej dominowały takie przestępstwa jak oszustwa, w tym internetowe (18 postępowań), wyłudzenie dotacji z ARiMR (11 postępowań), budowa bez wymaganego zezwolenia (8 postępowań), wyrób alkoholu etylowego bez wymaganego zezwolenia (3 postępowania), podrobienia dokumentów (2 postępowania), wprowadzenie do obrotu towaru z przerobionymi znakami towarowymi (2 postępowania) oraz nielegalne podłączenie się do urządzeń kanalizacyjnych (2 postępowania).

Nie występuje natomiast przestępczość akcyzowa. Przemyt papierosów i alkoholu na terenie działania KPP stał się zajęciem mało intratnym. Spadła liczba obcokrajowców zza wschodniej granicy odwiedzających nasz kraj i zniknął problem ich działalności przestępczej w tym przedmiocie. Nie trudnią się nim na skalę przestępczą również obywatele powiatu.

Przestępstwa o charakterze kryminalnym z uwagi na swoją dokuczliwość społeczną postrzegane są zawsze jako najbardziej groźne, godzą one bowiem w najistotniejsze dobra ludzkie, takie jak życie, zdrowie, mienie, czy wolność. Wykrywalność sprawców tych przestępstw ma istotne znaczenie dla społecznego poczucia sprawiedliwości. Zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono 676 podejrzanym (wzrost o 74), w tym przestępstw kryminalnych 251 podejrzanym (wzrost o 21), z tej liczby podejrzanych 19 zostało tymczasowo aresztowanych. Jest to wzrost o 8 osób w stosunku do 2008 roku

W 2009 roku stwierdzono popełnienie 13 rozbojów, wymuszeń i kradzieży rozbójniczych, ich liczba była wyższa niż w roku 2008 o 5. Zatrzymano 13 sprawców (o 4 więcej niS w 2008 roku). Podobnie jak w roku ubiegłym 4 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Uzyskano wykrywalność na poziomie 73,3%. Wykrywalność była niższa niż w 2008 roku o 26,7 %, lecz wyższa niż średnia województwa o 13,8 %.

Uzyskano wykrywalność oscylującą na poziomie 33,8 %. Pomimo spadku o 15 % w stosunku do 2008 roku, jest ona wyższa w stosunku do roku 2007 o 10.5% i wyższa od średniej województwa za 2009 rok o 7.6%.

W powiecie bielskim zagrożenie kradzieżami samochodów praktycznie nie istnieje (stwierdzono kradzież lub usiłowanie kradzieży 4 samochodów, w 2008 roku 5,). Nie udało się ustalić sprawców powyższych przestępstw. Należy jednak zauważyć, że w 2 przypadkach sprawcy usiłowali dokonać kradzieży pojazdów, lecz celu nie osiągnęli z uwagi na przeszkody natury technicznej, w dwóch innych samochody odnaleziono i strata w mieniu była niewielka.

Przeciwdziałanie narkomanii od kilku lat jest jednym z priorytetowych zadań bielskiej policji. Zanotowano ponad dwukrotny wzrost przestępstw z 54 w 2008 roku do 110 w roku 2009. Popełnienie przestępstw udowodniono 22 sprawcom, 5 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Osiągnięto wykrywalność 100%. W strukturze przestępczości narkotykowej dominowało posiadanie środków odurzających, odpłatne i nieodpłatne ich udzielanie zarówno dorosłym, jak i w mniejszym zakresie nieletnim.

Najczęściej zażywanymi narkotykami są marihuana, amfetamina oraz tabletki Ekstazy. Środki odurzające sprowadzane były z Warszawy, Białegostoku, Łomży oraz krajów: Belgii, Holandii. Poza udaremnioną próbą w styczniu, nie było sygnałów o wytwarzaniu narkotyków syntetycznych na terenie powiatu bielskiego. W niektórych przypadkach sprawcy prowadzili nielegalne hodowle konopi indyjskich, pozyskiwali susz, a następnie udzielali innym osobom z terenu powiatu bielskiego.

W 2009 roku 38 nieletnich dokonało 28 czynów karalnych, w tym trzech pod wpływem alkoholu. W stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost liczby nieletnich o 9 i wzrost liczby popełnionych przez nich przestępstw o 9. Po trzech latach spadku nastąpiła niewielka tendencja wzrostowa. Nieletni dopuścili się 2,4 % ogółu wszystkich przestępstw (wzrost o 0,1%). Jest to jeden z najniższych wskaźników w województwie.

Nieletni dopuszczali się kradzieży z włamaniem (5 przestępstw), kradzieży cudzej rzeczy (4 przestępstwa), uszczerbku na zdrowiu (3 przestępstwa), bójka i pobicie (2 przestępstwa). Zanotowano teS po jednym przypadku udziału w rozboju, kradzieSy z włamaniem, uszkodzenie rzeczy oraz przestępstwo narkotykowe

Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wysiłki bielskiej Policji (podobnie jak całej podlaskiej Policji) są skoncentrowane na zapobieganiu przestępczości (wcześniej dominującą była funkcja represyjna). PoSądane policyjne treści przekazywane są poszczególnym adresatom w ramach realizowanych programów prewencyjnych.

Szczególną zainteresowaniem obejmowano tematyką przemocy w rodzinie. W sytuacjach gdzie potwierdzona była przemoc prowadzone były niebieskie karty które zostały załoSone dla 29 rodzin, wszczynane były postępowania przygotowawcze w ilości 17 a w roku 2008 - 26 postępowań.

W 2009r w bielskiej komendzie realizowano 6 programów profilaktycznych:

"Bezpieczne wakacje/ferie", · "Stop patologiom", · "Mój dzielnicowy", · "Bezpiecznie do szkoły/domu", · "Bezpieczna komórka", · "Prewencja na start" oraz liczne, cyklicznie prowadzone akcje czy konkursy takie jak: projekt prewencyjny "Stop bezmyślności"· działania "Nie bądźmy obojętni"2 1· konkurs "Nasze Bezpieczeństwo"· kampania informacyjna przeciwko handlowi ludźmi "Nie ufaj bezgranicznie"

"Bezpieczne wakacje/ferie" Program mający na celu ograniczenie negatywnych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży oraz zapewnienie wszystkim osobom korzystającym z różnych form wypoczynku (zarówno latem jak i zimą) warunków do bezpiecznego spędzania czasu.

"Stop patologiom" Celem głównym programu jest zapobieganie zwiększaniu się liczby przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy o patologiach społecznych: narkomania, alkoholizm.

"Bezpiecznie do szkoły/domu" Celem programu jest poszerzenie wiedzy najmłodszych uczniów szkół podstawowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

To opinie mieszkańców pozwalają nam na wyłonienie tych zagadnień, problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Obywatel chce uzyskać od Policji profesjonalną i natychmiastową pomoc. Dlatego doskonalimy działanie służb dyżurnych, patrolowo-interwencyjnych i dzielnicowych.

Ciemne zaułki, pijani i wulgarni osobnicy w okolicy czy przestępstwo popełnione na znajomym bardzo silnie determinuje poczucie własnego bezpieczeństwa. Innymi czynnikami wpływającymi na to poczucie są: drobne włamania i kradzieSe popełnione w okolicy oraz piraci drogowi, terroryzujący innych kierowców i stwarzający zagrożenie dla dzieci idących do szkoły.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku w miejscu zamieszkania podjętych zostało szereg działań we współpracy z samorządem terytorialnym i jemu podległych jednostek. Prowadzono działania mające na celu zapobieganie dewastacji mienia. Kontrolowano place zabaw, klatki schodowe, piwnice. Kontynuowano realizację także szereg akcji prewencyjnych, skierowanych do ogółu społeczeństwa, prowadząc cykliczne i doraźne spotkania z mieszkańcami w różnych formach.

Badania przeprowadzone w 2009 roku przez KWP Białystok, zbieżnymi z badaniami OBOPu, na 330 osobowej grupie mieszkańców powiatu bielskiego wykazały, że zdecydowana większość respondentów tj. 75, 2 % czuje się bezpiecznie widząc policjanta w pobliżu miejsca swego zamieszkania, przy czym aż 13,3 % badanych nie miało na ten temat zdania.

Z przyjemnością odnotowujemy iż 89,7% respondentów uznało iż miejsce w którym mieszka jest bezpieczne i spokojne (wzrost w stosunku do roku 2008 o 5,5% i o 3 % w stosunku do wyników badań województwa). Tylko 10,3% ankietowanych było odmiennego zdania. Do bielskiej Policji zaufanie deklaruje 78,2% respondentów (spadek o 2,2 % w stosunku do 2008 roku i o 1,7% w stosunku do wyników badań województwa). Na podobnym poziomie do roku poprzedniego (w granicach błędu statystycznego) utrzymuje się ocena pracy bielskiej policji, 58% respondentów ocenia ją dobrze a pozostałe osoby najczęściej niemiały zdania.

Skrócony został czas reakcji na zdarzenie takie jak interwencje, kolizje i wypadki drogowe. W terenie miejskim średni czas oczekiwania na przybycie patrolu policji wynosił około 8,20 min, 88% interwencji była podjętych w czasie do 10 minut. W terenie pozamiejskim średni czas na przybycie patrolu wynosił 20min i 20 sek, 69% interwencji była podjęta w czasie do 20 minut. Opóźnienia wynikały najczęściej z powodu dużych odległości, trudnych warunków atmosferycznych, realizacji w tym samym czasie innych interwencji. Miernik ten jest monitorowany na bieżąco dzięki wprowadzeniu Elektronicznego Rejestru Interwencji. Umożliwia to bieżące analizowanie poprawności dyslokacji służby patrolowej.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane zajęcia jak też tematy zlecane przez KWP w Białymstoku i zagadnienia wynikające z potrzeb bieżących. Przeprowadzono również szereg szkoleń z udziałem psychologów KWP, w trakcie których poruszana była tematyka m.in. alkoholizmu, agresji oraz "wypalenia zawodowego", procedury "Niebieskiej Karty", taktyki i techniki interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego.

O jakości kadry świadczyć może m.in. "sukces" dyżurnego naszej jednostki asp. Andrzeja Samusiewicza, który w listopadzie 2009 r. w trakcie finału VIII edycji Turnieju Służb Dyżurnych, po konkurencjach polegających na sprawdzeniu; wiedzy i umiejętności obsługi wydarzeń na symulacyjnym stanowisku kierowania, pisemnym teście oraz obsłudze sprzętu łączności - okazał się najlepszym dyżurnym województwa podlaskiego

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dostrzegło potrzebę doposażenia tut. jednostki. Dokonano zakupu 2 pojazdów oznakowanych marki FIAT DUKATO, 2 pojazdów nieoznakowanych marki FIAT BRAVO i KIA CEED, co niewątpliwe usprawni pracę bielskiej policji. Dzięki temu z użytkowania można było wycofać najstarsze pojazdy służbowe, w tym samochody marki Polonez.

Reasumując stwierdzono, że przyjęte do realizacji zadania w 2009 roku w zdecydowanej większości zostały wykonane. Osiągnięto pozytywne, niejednokrotnie wyższe wyniki od zaplanowanych.

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyło sie dnia 8 grudnia 2010 r. Głównym tematem posiedzenia była ,,Ocena stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu bielskiego w 2010 r. Zagadnienie to przedstawił Pan mł. insp. Wojciech Rutkowski - Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim.

Na terenie działania KPP w Bielsku Podlaskim w okresie jedenastu miesięcy 2010 roku zaistniało 44 wypadki drogowe (w porównaniu do roku 2009 spadek o - 11) w wyniku których śmierć na miejscu poniosło 7 osób (w porównaniu do roku 2009 wzrost o - 1), liczba zabitych ogółem 10 osób ( w porównaniu do 2009 roku spadek o - 2), a obrażeń ciała doznało 60 osób (w porównaniu do roku 2009 spadek o - 5). Kolizji drogowych zarejestrowano 418 (w porównaniu do roku 2009 wzrost o - 48), gdzie wystąpiły wyłącznie straty materialne. Na terenie miasta Bielsk Podlaski było 12 wypadków w których 1 osoba zginęła a 16 zostało rannych. Kolizji drogowych odnotowano 153. Na drodze krajowej nr 19, na odcinku rzeka Narew - Piotrowo Krzywokoły, było 6 wypadków, w których zginęło 3 osoby a 7 doznało obrażeń ciała. Kolizji drogowych odnotowano 96. Na drodze krajowej nr 66, na odcinku Mień - Malinniki odnotowano 7 wypadków w których nie odnotowano osób zabitych a 13 zostało rannych. Kolizji drogowych na tej drodze odnotowano 43. Na drodze wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Szczyty Dzięciołowo było 2 wypadki w których 1 osoba zginęła a 4 odniosły obrażenia ciała. Kolizji drogowych odnotowano 23. Na drodze wojewódzkiej nr 681 na odcinku Niemyje Stare - Wólka Pietkowska wydarzył się 1 wypadek drogowy w którym 2 osoby odniosły obrażenia. Kolizji drogowych odnotowano 11. Na pozostałych drogach powiatowych i gminnych było 14 wypadków w których 5 osób zginęło a 18 osób odniosło obrażenia ciała. Kolizji drogowych odnotowano 92.

W 2010 roku zagrożone miejsca na terenie miasta Bielsk Podlaski to ulica Mickiewicza, skrzyżowanie ulic 3-go Maja i Kościuszki. Najpoważniejsze zdarzenia drogowe miały miejsce w dniu 12.08.2010 roku na drodze krajowej nr 19 w rejonie miejscowości Haćki w którym 2 osoby poniosły śmierć na miejscu a 1 została ranna oraz 22.08.2010 roku na drodze powiatowej Zubowo - Ploski, gdzie 1 osoba zginęła na miejscu , a 3 zostały ranne. W 6 wypadkach drogowych sprawcami były osoby w stanie nietrzeźwości. Wypadki z udziałem tych osób odnotowano poza głównymi ciągami komunikacyjnymi, głównie w miejscowościach gminnych. Stwierdzić tu należy, iż 2010 nie było miejsc zagrożonych, które powtórzyłyby się z lat ubiegłych. Mimo to w dalszym ciągu zarówno w Bielsku Podlaskim na ulicy Mickiewicza, , jak i na drogach krajowych nr 19 i 66 oraz wojewódzkich 689 i 681 dochodzi do zdarzeń drogowych. Miejsca te ze względu na duże natężenie ruchu, w zależności od pory roku, są szczególnie niebezpieczne. Duża ilość poruszających się pojazdów (osobowych, ciężarowych i rolniczych) a także niechronionych uczestników ruchu drogowego prowadzi do częstych kolizji i wypadków.

Do głównych przyczyn wypadków i kolizji zaliczyć należy:

1. Nadmierna prędkość - niejednokrotnie brawura,

2. Jazda pod wpływem alkoholu,

3. Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu,

4. Nieprawidłowe omijanie, wymijanie i wyprzedzanie.

5. Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu,

6. Przechodzenie przez jezdnie w miejscu niedozwolonym,

7. Stan techniczny pojazdów,

8. Brak wyposażenia w elementy odblaskowe niechronionych uczestników ruchu.

Z tych przyczyn wydarzyło się około 80% zdarzeń drogowych zarejestrowanych przez Policję.

Oprócz obsługi wypadków i kolizji drogowych policjanci WRD realizując cel strategiczny w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jakim jest sukcesywne zmniejszanie liczby osób zabitych w wypadkach drogowych w 2010 roku przeprowadzili na terenie Powiatu Bielskiego działania pod kryptonimami: Prędkość - 16 razy, Truck- 3 razy, Bus - 6 razy, Pasy - 5 razy, Alkohol i Narkotyki - 5 razy, Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - 3 razy, Bezpieczny Weekend - 5 razy i Bezpieczny Wypoczynek Dzieci i Młodzieży", Bezpieczna 19 - 1 raz, Bezpieczny pieszy - 1 raz, Bezpieczne TAXI - 1 raz, Działania "ZNICZ". Ponadto na terenie działania tut. KPP policjanci WRD brali czynny udział przy zabezpieczaniu ponad 23 uroczystości i imprez, w tym masowych typu: przemarsze, procesje, rajdy, imprezy sportowe, dni Bielska Podlaskiego. Brali też udział w programach prewencyjnych takich jak: Bezpieczne wakacje/ferie czy Bezpieczna droga do szkoły/domu. Prowadzili egzaminy na kartę rowerowa i motorowerową, w których udział brały dzieci i młodzież ze szkół Bielska Podlaskiego oraz gmin Powiatu Bielskiego. Byli zapraszani przez instytucje, zakłady pracy i szkoły na spotkania poświecone bezpieczeństwu na drodze. Ponadto funkcjonariusze WRD wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg w powiecie bielskim dokonują ich lustracji w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i płynności ruchu drogowego.

W okresie 11 miesięcy 2010 roku funkcjonariusze WRD zastosowali w stosunku do uczestników ruchu 7626 środków prawnych ( w 2009 roku - 7891) w tym pouczyli 2025 (w 2009 roku - 3043), nałożyli ogółem 5401 mandatów karnych (w 2009 roku -4693), sporządzili 208 wnioski o ukaranie do Sadu Rejonowego II Wydział Karny ( w 2009 roku - 181), 985 dowodów rejestracyjnych (w 2009 roku - 589) i 102 uprawnień do kierowania pojazdami (w 2009 roku - 68). Badaniu na zawartość alkoholu w organizmie poddano 5691 kierujących (w 2009 roku - 2683) ujawniając 219 kierujących będących w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu ( w 2009 roku - 212). Czynności te realizowane były przez 10 funkcjonariuszy WRD KPP w Bielsku Podlaskim, którzy na ogólną liczbę 13913,5 godziny, 10581,5 godziny przepracowali pełniąc służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na terenie powiatu wykorzystywane były urządzenia rejestrujące prędkość typu "Fotorapid" i "Wideokamera".Przy użyciu "Fotorapidu" wykonano 2296 czytelnych zdjęć pojazdów, które przekroczyły dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Liczba ujawnionych wykroczeń przez wideokamerę w 2010 roku wyniosła 2357. W bieżącym roku Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim zakupiło radarowy miernik prędkości "Iskra 1" , przy pomocy którego od miesiąca sierpnia ujawniono 108 wykroczeń. Wszystkie te działania spowodowały zmniejszenie ilości wypadków oraz liczby osób zabitych i rannych. Znacząco wpłynęło to także na poprawę porządku i bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego. Reasumując stwierdzić należy, iż wszystkie wymienione działania oraz przedsięwzięte środki mają na celu zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych na terenie powiatu bielskiego. W miejsca zagrożone są dyslokowane patrole WRD celem poprawy bezpieczeństwa podróżujących. Każde zdarzenie drogowe, w którym są osoby śmiertelne i ranne jest dokładnie analizowane, a wyciągnięte wnioski są wdrażane do realizacji.

Mając na uwadze powyższą ocenę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu bielskiego pocieszającym jest, że liczba wypadków drogowych szczególnie ze skutkiem śmiertelnym maleje. Niepokojącym natomiast jest fakt, że w dalszym ciągu są przypadki zdarzeń drogowych, gdzie sprawcami są kierujący pod działaniem alkoholu. Stan infrastruktury drogowej ma również duży wpływ na ogólna liczbę wypadków i kolizji drogowych.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został zatwierdzony plan pracy na rok 2011.

STAROSTA


Sławomir Jerzy Snarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama