reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Grajewskiego

z dnia 28 stycznia 2011r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 r

W celu realizacji zadań Starosty Grajewskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w oparciu o postanowienia art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym komisji nastąpiły zmiany w związku z zakończeniem kadencji Rady Powiatu Grajewskiego. Nowo wybrana rada powiatu delegowała do pracy w komisji Panów Stanisława Kossakowskiego i Dariusza Latarowskiego. W 2010 r. komisja pracowała w następującym składzie:

- Jarosław Augustowski -Starosta - Przewodniczący Komisji,

- Pan Stanisław Kossakowski- Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego,

- Pan Dariusz Latarowski - Radny Rady Powiatu Grajewskiego,

- Pani Bożena Perkowska - psycholog,

- Ksiądz Tomasz Chudziński,

- Pan podinsp.Grzegorz Dołęgowski - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,

- Pani nadkom. Wioletta Żelazna- Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,

- Pan Krzysztof Waszkiewicz -Burmistrz Grajewa ( do 13 grudnia 2010 r.) ,

- Pan mł.bryg.Andrzej Sobolewski- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,

- Pan Antoni Milewski- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli również ( w zależności od realizowanej tematyki ) burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, kierownicy powiatowej administracji zespolonej, komendanci straży miejskiej i gminnej oraz kierownicy placówek pomocy społecznej.

Zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku określone zostały w art.38a ust 2 w/w ustawy i należą do nich:

a) Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

b) Opiniowanie programów działania pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

c) Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

d) Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

e) Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa pkt 1,

f) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w prawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,

g) Opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 r. odbyła 3 posiedzenia. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła średnio 90%. Na każdym posiedzeniu komisji przedstawiana jest bieżąca informacja i ocena dot. bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu. Ponadto tematami posiedzeń były m.in. następujące zagadnienia:

W dniu 08.04.2010 r.

- Problematyka przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Grajewskiego,

- Zagrożenia w komunikacji ze strony dzikich zwierząt.

W dniu 24.06.2010 r.

- Analiza sytuacji na terenie gminy Rajgród, w związku z przekroczeniem stanów alarmowych jezior i cieków wodnych.

- Zagrożenia epidemiologiczne na terenach dotkniętych powodzią.

- Działania na rzecz bezpiecznego wypoczynku letniego "Bezpieczne Wakacje 2010".

W dniu 16.11.2010 r.

- Zagrożenia okresu zimowego. Ochrona ludzi i możliwości udzielania pomocy i wsparcia ludziom bezdomnym i innym osobom szczególnie narażonym na skutki zimy. Ochrona infrastruktury krytycznej.

Z analizowanych przez komisję w/w zagadnień wynika, że w 2010 r. na terenie powiatu nie wystąpiły bezpośrednie zagrożenia dla ludzi i mienia w dużych rozmiarach. Nie wystąpiły również zdarzenia mające charakter masowy.

Służby ratownicze powiatu posiadają odpowiednie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Służby te w 2010 r. podobnie jak w latach ubiegłych prowadziły monitoring, działania prewencyjno - profilaktyczne oraz ćwiczenia.

Mimo podejmowanych różnorodnych działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, niektóre rodzaje przestępstw i zagrożeń pozostają na tym samym poziomie lub nawet wykazują tendencje wzrostowe.

Od lat niepokojącym zjawiskiem jest problem narkomanii szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Podejmowanych jest szereg działań operacyjnych i profilaktycznych w tym zakresie. Policja zatrzymuje dilerów narkotykowych, lecz w ich miejsce pojawiają się nowi. W ubr. nasilił się również problem z tzw. dopalaczami - tzn nieograniczonej możliwości ich nabycia w niektórych punktach sprzedaży. W wyniku ogólnopolskiej akcji, punkty takie zostały zlikwidowane. W 2010 r. nastąpił wzrost przestępstw narkotykowych w porównaniu do 2009 r.

Wszystkie szkoły posiadają i realizują programy z zakresu profilaktyki uzależnień. Starostwo Powiatowe wspomaga te programy poprzez zakup materiałów informacyjnych i propagandowych oraz dofinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień. Komisja jest zdania, że problemu narkomanii wśród dzieci i młodzieży nie rozwiąże się bez m.in. większego zaangażowania rodziców i opiekunów prawnych.

W 2010 r. ( podobnie jak w 2009 r.) zakupiono dla dzieci i młodzieży artykuły odblaskowe, których używanie poprawi ich widoczność, a tym samym bezpieczeństwo. Przedsięwzięcia profilaktyczne w tym zakresie prowadzi również Komenda Powiatowa Policji w Grajewie oraz Państwowa Straż Pożarna.

Analizując problematykę przemocy, stwierdza się wzrost ilości ujawnionych przypadków przemocy w rodzinie. W 2010r. na terenie Powiatu Grajewskiego ok.52% interwencji domowych Policji, stanowiły interwencje dotyczące przemocy w rodzinie. Założono 230 tzw. "Niebieskich kart" ( wzrost ilości założonych kart o 75 w stosunku do 2009 r.). Zdaniem komisji dane powyższe dowodzą, że problem przemocy w rodzinie nie jest już tematem "tabu" i jest coraz częściej ujawniany przez ofiary przemocy lub sąsiadów. Zwrócono m.in. uwagę na fakt braku na terenie powiatu, wystarczającej ilości punktów konsultacyjno - informacyjnych dla ofiar przemocy oraz dostatecznej ilości materiałów informacyjnych.

Komisja zajmowała się również problematyką powodziową. W ubr. na skutek obfitych opadów deszczu w okresie wiosenno - letnim, poziom Jeziora Rajgrodzkiego, Jeziora Dreństwo i głównych rzek: Biebrzy, Ełku i Jegrzni oraz ich dopływów przekroczył stany alarmowe. Woda zalała duże powierzchnie łąk, pastwisk, podtopionych zostało parę gospodarstw rolnych, działek rekreacyjnych oraz obiektów mieszkalnych. Wezbrana woda stwarzała również zagrożenie dla drogi powiatowej Wojdy - Rybczyzna i mostu na rzece Jegrzni. Zdaniem Komisji podtopienia wystąpiły na skutek m.in. braku prawidłowej gospodarki wodnej tj. zaniedbań w regulacji przepływu rzek i udrożnianiu rowów melioracyjnych i pozostałych cieków wodnych.

W pracy komisji dużo uwagi poświecono ocenie zagrożeń okresu zimowego oraz możliwości udzielania pomocy i wsparcia osobom szczególnie narażonym na skutki zimy.

Z przedstawionych analiz i informacji wynika, że na terenie powiatu nie występuje problem bezdomności. Istnieje możliwość umieszczenia osób w noclegowniach np. Ełku i Łomży. Największym przy tym problemem jest namówienie zagrożonych osób do skorzystania z tej formy pomocy. Natomiast dużym problemem sygnalizowanym przez policję i pogotowie ratunkowe są osoby będące pod wpływem alkoholu. Problem potęguje fakt, że w powiecie grajewskim, ani żadnym ościennym nie ma izby wytrzeźwień.

Dużym problemem (szczególnie w okresach jesień-wiosna) są zagrożenia w ruchu drogowym na obszarach leśnych, w związku z nagłym wtargnięciem na jezdnię dużych dzikich zwierząt, a przede wszystkim łosi. W wypadkach tych giną zwierzęta, ale również i ludzie. Komisja omawiała szereg rozwiązań tego problemu, lecz większość z nich z uwagi np. na wysokie koszty nie mogą być zrealizowane. Komisja zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie znaków i ostrzeżeń drogowych ustawianych na tych odcinkach dróg. Z uwagi na to, że rozwiązanie tego problemu wymaga m.in. zmian przepisów prawa, w ubr. problemem tym zainteresowano m.in. Sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Z analizowanych prze komisję danych wynika również, że rok 2010 charakteryzował się również wzrostem spraw prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Grajewie ( w 2009 r. - 1823 sprawy, w 2010r.- 1990 spraw), choć zasadniczo nie zmienia się kategoria i dynamika przestępstw dominujących na terenie powiatu.

Reasumując, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na trenie powiatu, w ocenie komisji stan ten poprawia się w stosunku do lat ubiegłych. Stwierdzić należy przy tym z satysfakcją fakt, że Komenda Powiatowa Policji w Grajewie od wielu lat osiąga najwyższe wyniki w zakresie wykrywalności przestępstw.

Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły, które podpisuje przewodniczący.

W 2010 r. do komisji nie wpłynęły skargi, uwagi i wnioski od obywateli, instytucji bądź organizacji.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Starosta Grajewski


Jarosław Augustowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama