Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Dz.U. Nr 28 poz. 146,Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12.861.064 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12.574.064 zł,

- majątkowe w wysokości 287.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.459.976 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.984.521 zł,

- majątkowe w wysokości 2.475.455 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 60.000 zł,

2) na zarządzanie kryzysowe - 60.000 zł,

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.598.912 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 781.612 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 105.000 zł,

3) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 712.300 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.559.304 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 960.392 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.598.912 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 960.392 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 712.300 zł;

5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 2.454.000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 42.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 9. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.149.676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 2.000 zł

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 320.077 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe :

- dla Spółki wodnej "Tłoczewka" z tytułu dopłaty do konserwacji urządzeń melioracyjnych - 15.000 zł,

- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie zajęć sportowych - 16.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 187.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.598.912 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 960.392zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 712.300 zł;

e) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 2.454.000 zł;

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie polegającym na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu gminy w 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego w 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Dotacje przedmiotowe w 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe