Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 42.557.532,02 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 37.899.531,02 zł,

- majątkowe w wysokości 4.658.001,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 43.792.532,02 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 37.129.316,62 zł,

- majątkowe w wysokości 6.663.215,40 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w wysokości 6.559.868,40 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 286.836,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.235.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 800.000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 435.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.140.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 905.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 800.000,00 zł.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 480.500,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł i wydatki w kwocie 350.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 102.000,00 zł i wydatki w kwocie 102.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Określa się szczegółowy plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 800.000,00 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe