Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/36/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 51.918.554 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości 45.308.300 zł,

2) majątkowe w wysokości 6.610.254 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 54.943.910 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 44.958.234 zł,

2) majątkowe w wysokości 9.985.676 zł,

- zgodnie załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.293.044 zł., z tego:

1) ogólną w wysokości - 292.848 zł,

2) celową w wysokości - 1.000.196 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżki płac nauczycielomoraz na remonty w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie - 885.196 zł,

b) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zyskuw kwocie - 35.000 zł.,

c) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000 zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.314.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.025.356 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.025.356 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.092.156 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.066.800 zł, (uszczegółowienie w załączniku nr 5).

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł.;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.025.356 zł.;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.066.800 zł.;

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 1.740.000 zł.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 1.078.600 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł. i wydatki w kwocie 500.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 339.202 zł. i wydatki w kwocie 339.202 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.): dochody - 452.200 zł; wydatki - 447.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł.;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.025.356 zł.;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.066.800 zł.;

d) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 1.740.000 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami powiatowi bielskiemu - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami powiatowi bielskiemu - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi bielskiemu - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

Przewodniczący Rady


Adam Miron Łęczycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Szczegółowy plan dochodów budżetu powiatu bielskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Szczegółowy paln wydatków budżetu powiatu bielskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu powiatu bielskiego w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2011 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami powiatowi bielskiemu na 2011 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami powiatowi bielskiemu na 2011 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi bielskiemu na 2011 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe