reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 25 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.062.475 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 14.322.454 zł,
- majątkowe w wysokości 1.740.021 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.754.809 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 13.649.655 zł,
- majątkowe w wysokości 4.105.154 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 68.902 zł,
2) celową w wysokości - 32.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 32.000 zł.
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.692.334 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.692.334 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.350.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 657.666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.692.334 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 407.666 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.571.097 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 86.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł oraz wydatki w kwocie 110.000 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie środowiska.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów dla:
a) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.842.987 zł, koszty - 1.869.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 279.000 zł; wydatki - 279.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.692.334 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 407.666 zł;
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.571.097 zł
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik1-6.PDF

Scan 33
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama