Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/20/11 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 14 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śniadowo na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16 057 721 zł, z tego :

- - bieżące w wysokości - 13 027 429 zł,

- - majątkowe w wysokości - 3 030 292.zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 775 904 zł, z tego :

- - bieżące w wysokości - 11 691 978 zł,

- - majątkowe w wysokości - 5 083 926 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 54 840 zł,

2) celową w wysokości - 25 160 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 25 160 zł,

§ 4. 1) Limity wydatków majątkowych w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 718 183 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 36 440 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 681 743 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu określona została w wysokości 1 181 743 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 463 560 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 36 440 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 463 560 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 200 000 zł

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 9. 1) Ustala się dochody w kwocie 55 325 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 325 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2) Ustala się dochody w kwocie 80 000 zł i wydatki w kwocie 80 000 zł związane z reralizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1, zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały oraz:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 9

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe