Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Kolno

z dnia 25 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), oraz art. 121 ust. 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 24 163 055 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22 326 602 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 836 453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26 399 732 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22 326 602 zł,

2) majątkowe w wysokości 4 073 130 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 87 815 zł,

2) celową w wysokości 57 576 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 236 677 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w tej samej wysokości.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 673 995 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 437 318 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 236 677 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 437 318 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 20 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 68 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł i wydatki w kwocie 30 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 356 750 zł do dyspozycji sołectw, szczegółowy podział środków na sołectwa stanowi Załącznik Nr 5.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 223 515 zł, wydatki - 223 515 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 236 677 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kretytów w kwocie 2 437 318 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20 000 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Inwestycje 2011r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody 2011r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5 Fundusz sołecki 2011r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6 Dotacje 2011 r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/13/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7 Wydzielony rachunek dochodów 2011 r

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe