reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 52 775 956 zł, z tego : - bieżące w wysokości 48 844 601 zł, - majątkowe w wysokości 3 931 355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 54 351 956 zł, z tego : - bieżące w wysokości 48 151 958 zł, - majątkowe w wysokości 6 199 998 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 445 000 zł,

2) celową w wysokości - 132 945 zł, z przeznaczeniem na:

a) nagrody burmistrza dla nauczycieli w kwocie - 27 945 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 105 000 zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 568 755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1 576 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 576 000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 113 930 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 537 930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 576 000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 424 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 380 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 393 979 zł (w tym: 10 000 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 257 000 zł i wydatki w kwocie 300 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 7 165 232 zł, koszty - 7 155 602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 894 100 zł; wydatki - 893 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 576 000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 424 000 zł.

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. do wysokości określonej w załączniku Nr 3 (dotyczy to tych zadań, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF),

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF),

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to tych jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF),

5) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Plan dochodów budżetu miasta na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Plan wydatków budżetu miasta na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty UE w 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Dotacje udziel. z budżetu miasta Grajewo na 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Plan przych.i kosztów z-dów budżetowych na 2011

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama