reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r.Nr48, poz.327,Nr138, poz.974 i Nr173, poz.1218 z 2008r.Nr180,poz.1111 i Nr223, poz.1453 z 2009r.Nr52,poz.420 i Nr157, poz.1241 oraz z 201r Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 1

§ 2. W uchwale Nr III/10/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 12 2010r.w sprawie uchwalenia budzetu na 2011r. w § 3 dotychczasowy zapis: "W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100 000 zł, 2) celową w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego." zastępuje się zapisem : "W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 77 000 zł, 2) celową w wysokości 43 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody budżetu miasta w wysokości 30 509 369 zł i przychody w wysokości 200 000zł

2)Wydatki budżetu miasta w wysokości 28 145 369 zł i rozchody w wysokości 2 564 000 zł

3)Na spłatę kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 2 564 000 zł

4)Nadwyżkę budżetu w kwocie 2 364 000 zł przeznacza się na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczki

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 stycznia 2011 r.

DOCHODY

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13 266 384,00

109 000,00

13 375 384,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 786 317,00

109 000,00

3 895 317,00

0310

Podatek od nieruchomości

3 500 000,00

109 000,00

3 609 000,00

Razem:

28 861 776,00

109 000,00

28 970 776,00

WYDATKI

Rodzaj:

Porozumienia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 000 000,00

- 1 000 000,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 000 000,00

- 1 000 000,00

0,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 000 000,00

- 1 000 000,00

0,00

Razem:

1 450 000,00

- 1 000 000,00

450 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

45 000,00

5 000,00

50 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

45 000,00

5 000,00

50 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

5 000,00

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

11 289 380,00

528 000,00

11 817 380,00

80104

Przedszkola

2 743 900,00

528 000,00

3 271 900,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

528 000,00

528 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 976 028,00

516 000,00

6 492 028,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 115 000,00

298 600,00

3 413 600,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

300,00

300,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 000 000,00

298 300,00

3 298 300,00

90002

Gospodarka odpadami

886 028,00

217 400,00

1 103 428,00

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

217 400,00

217 400,00

926

Kultura fizyczna

203 756,00

60 000,00

263 756,00

92601

Obiekty sportowe

194 000,00

60 000,00

254 000,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

60 000,00

60 000,00

Razem:

25 047 776,00

1 109 000,00

26 156 776,00

Powyższe zmiany dotyczą:
1. Zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 109 000 zł
2. Zmniejszenia wydatków na budowę ronda /ulica Ludowa i 1000-lecia porozumienie ze Starostą/ kwota 1 000 000 zł
3. Zwiększenia wydatków na diety dla członków komisji mieszkaniowej kwota 5 000 zł
4. Modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 528 000 zł
5. Odsetki od korekty finansowej /Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych/ kwota 300 zł
6. Dokończenie budowy w ulicy Rynek, Mystkowska, Długa wodociągu kwota 250 000 zł oraz kanału sanitarnego i deszczowego kwota 48 300zł
7.Remont stadionu miejskiego kwota 60 000zł
8. Dotacja na rozbudowę wysypiska nieczystości stałych realizowanego w ramach RPOWP kwota 217 400 zł

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama