reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Szepietowo

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Szepietowo wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

4) promocję sportu i aktywnego trybu życia;

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej dla jak największej liczby mieszkańców gminy.

§ 2. Wsparcie, o którym mowa w §1 ust.1, udzielane będzie w formie dotacji celowych.

§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy Szepietowo, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

2. Dotację może otrzymać klub sportowy, jeżeli: 1

1) realizuje cel publiczny wskazany w §1 ust. 2 niniejszej uchwały;

2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz Urzędem Miejskim w Szepietowie przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców gminy Szepietowo;

3) promuje wizerunek gminy Szepietowo jako miejsca stwarzającego dobre warunki dla rozwoju sportu.

3. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

§ 4. 1. Burmistrz Szepietowa ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując:

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,

2) termin i warunki realizacji zadania;

3) termin składania ofert;

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków gminy Szepietowo składa się w Urzędzie miejskim w Szepietowie.

4. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj. oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§ 5. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szepietowa w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zadania dla gminy Szepietowo;

2) zgodność oferty z celem publicznym, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwały;

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;

4) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

5) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

6) rodzaj i zakres proponowanych zadań;

7) oczekiwania społeczne w zakresie realizacji proponowanych zadań.

§ 7. 1. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Szepietowa swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Szepietowa.

§ 8. Oferty powinny zostać rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szepietowie.

§ 10. Oferenci przyjmując dotację zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

§ 11. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok budżetowy.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy; .

2) szczegółowy zakres realizowanego zadania;

3) wysokość dotacji;

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;

6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;

7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;

9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.

§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.

§ 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego, na warunkach określonych w umowie.

§ 14. 1. Podmiot który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z warunkami umowy oraz ustawą o finansach publicznych.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) informację o przebiegu realizacji zadania;

2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty;

3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania;

4) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.

§ 15. 1. Dotacje udzielone z budżetu gminy w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1 jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonych w ust. 1 i 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następnego po upływie terminu zwrotu.

§ 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 17. Umowa o przyznanie dotacji może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Moczydłowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama