reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na terenie Miasta Suwałk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Miasta Suwałk uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej "Zespołem".

§ 2. 1. Prezydent Miasta Suwałk powołuje członków Zespołu działającego na terenie Miasta Suwałk, o których mowa w art. 9a ust.3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej ustawą.

2. Zespół działa na podstawie Porozumienia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach.

3. Przedstawiciele służb i podmiotów tworzących Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach zgłaszają swoich przedstawicieli do Zespołu w terminie wskazanym przez Prezydenta.

4. Powołanie członków Zespołu, przez Prezydenta Miasta Suwałk, następuje w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia wskazanego jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń

§ 3. 1. Odwołanie członka Zespołu, przez Prezydenta Miasta Suwałk, następuje w formie pisemnej w terminie 14 dni od złożenia uzasadnionego wniosku o odwołanie lub zdarzenia uniemożliwiającego dalsze uczestnictwo w Zespole.

2. W celu uzupełnienia składu Zespołu § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) inicjowanie i kierowanie pracami Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) ustalanie przedmiotu i terminów posiedzeń,

3) zapewnianie obsługi protokolarnej posiedzeń Zespołu przez wyznaczanie Sekretarza Zespołu,

4) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów w zakresie posiedzeń Zespołu oraz podejmowanych przez Zespół decyzji,

5) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu wykonania określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Zespołu,

6) zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu innych osób nie będących członkami Zespołu,

7) składanie sprawozdań i informacji z podejmowanych działań organom uprawnionym.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu zostaje wyznaczona osoba zastępująca przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

§ 5. Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach.

§ 6. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub członków Zespołu.

3. Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona informuje członków Zespołu o terminie posiedzenia nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Zespołu.

4. Członek, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu ma obowiązek poinformować Przewodniczącego Zespołu o przyczynach swojej nieobecności, w terminie co najmniej dwóch dni roboczych przed posiedzeniem Zespołu.

§ 7. 1. Zespół może upoważnić Przewodniczącego do powoływania grup roboczych poza posiedzeniami, składających się z przedstawicieli, specjalistów i wolontariuszy różnych służb, w zależności od zidentyfikowanych problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

2. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą i osób stosujących przemoc w rodzinie, bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Grupą roboczą kieruje lider wyłoniony na pierwszym spotkaniu.

4. Po zakończeniu prac grupy lider przekazuje sprawozdanie Przewodniczącemu Zespołu.

§ 8. 1. Decyzje Zespołu podejmowane są na posiedzeniach w formie uchwał i wniosków.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Uchwały Zespołu dołączane są do protokołów posiedzeń, na których zostały podjęte.

4. Zespół opracowuje Regulamin Prac Zespołu określający organizację pracy, procedury dokumentowania podejmowanych działań Zespołu/grup oraz wymiany informacji pomiędzy członkami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama