reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2011 r


Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158. poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 0,1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danym roku kalendarzowym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, określone są w planie finansowym Gminy Bargłów Kościelny.
§ 3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
§ 4. Regulamin funduszu zdrowotnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określa wysokość środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określa rodzaje przyznawanych świadczeń, warunki i sposób ich przyznawania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Załącznik do uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.
REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO
§ 1. 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe, o których mowa w § 1 uchwały wyodrębnione w budżecie Gminy Bargłów Kościelny w kwocie 2.825 zł.
2. Podział środków, o których mowa w ust. 1, będzie następował do ich wyczerpania w danym roku, przy uwzględnieniu następującego podziału:
1) Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym - 1.726 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć złotych 00/100)
2) Szkoła Podstawowa w Kroszewie - 362 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa złotych 00/100)
3) Szkoła Podstawowa w Łabętniku - 319 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście złotych 00/100)
4) Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym 418 zł (słownie: czterysta osiemnaście złotych 00/100)
3. W przypadku nie wykorzystania środków przewidzianych do dyspozycji dla danej szkoły, przy uwzględnieniu wniosków o których mowa w § 6 ust. 10, możliwe jest ich wykorzystanie przez nauczycieli z innych szkół.
§ 2. Do korzystania z funduszu uprawnieni są:
1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny w wymiarze co najmniej 1 pełnego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
2) nauczyciele szkół prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, którzy przeszli na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.
§ 3. Ilekroć dalej jest mowa o:
1) regulaminie - należy przez to rozumieć "Regulamin Funduszu Zdrowotnego",
2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Bargłów Kościelny,
3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bargłów Kościelny,
4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 3,
5) nauczycielu- należy przez to rozumieć nauczycieli wymienionych w § 2 pkt 1 i 2.
§ 4. Pomoc zdrowotna udzielana jest jako bezzwrotne świadczenie pieniężne i przyznawana jest w formie refundacji całkowitej lub częsciowej poniesionych przez nauczyciela kosztów związanych z:
1) zakupem leków, środków higienicznych;
2) opłatami za świadczenie usług medycznych lub rehabilitacyjnych;
3) kosztami przejazdu bezpośrednio związanymi z pomocą zdrowotną;
4) zakupem sprzętu do rehabilitacji, korekcji, umożliwiającego pracę oraz niezbędnego do przeprowadzenia zalecanego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji.
§ 5. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składać może nauczyciel.
§ 6. 1. Środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje i przyznaje Wójt Gminy.
2. Wnioski nauczycieli mogą być opiniowane przez komisję, jeżeli organ taki zostanie powołany na mocy statutu szkoły.
3. Wnioski nauczycieli są opiniowane przez dyrektora szkoły.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Dokumentacja dołączona do wniosku obejmuje:
1) zaświadczenie lekarza potwierdzające fakt korzystania z opieki zdrowotnej lub potwierdzające pobyt w szpitalu;
2) dokumenty potwierdzające koszty poniesione w związku z leczeniem, faktury, rachunki wystawione na osobę korzystajacą z pomocy zdrowotnej.
3) oświadczenie o przekazanie przyznanej pomocy zdrowotnej na wskazany rachunek bankowy.
6. Wniosków, które nie zawierają dokumentów określonych w § 6 ust. 5 nie rozpatruje się.
7. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się w szkole w terminie do 15 czerwca oraz do 15 listopada danego roku.
8. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu niezbędnych opinii, niezwłocznie przekazuje wnioski Wójtowi Gminy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 
9. Wnioski rozpatruje się w okresie jednego miesiąca licząc od upływu ostatecznych terminów na ich złożenie określonych w ust.7.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony w innym terminie.
11. Wysokość udzielanej pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć wysokości udokumentowanych wydatków na świadczenia określone w § 4, będzie przyznawane w zalezności od posiadanych środków.


Załącznik
do Regulaminu
Funduszu Zdrowotnego


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ
1) ………………………………………………………………………………………………
nauczyciel (imię i nazwisko)

2) ………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

3) ………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony)

4) Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

5) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

6) Załączniki:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………........................................................................................................................


…………………..,dnia………………..
(miejscowość)
………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)
7) Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej*: ………………………………………………………………………………............ ………………………………………………………………………………............ ………………………………………………………………………………............
8) Podpisy członków Komisji Zdrowotnej*:
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
9) Opinia Dyrektora Szkoły i proponowana wysokość pomocy finansowej:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..........................................................

………………………………….
(data i podpis Dyrektora Szkoły)
10) Przyznaję pomoc zdrowotną w kwocie:………………………………………

………………………………………
(data i podpis Wójta Gminy)* wypełnić jeśli dotyczy
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama