reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Poświętne

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Poświętne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Poświętne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,

c) sposób kontroli wykonywania zleconego zadania celu publicznego,

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Poświętne zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może się ubiegać się każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Poświętne prowadzi działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową w rozumieniu art. 126 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z póź. zm), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięcia, służącego realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) zadaniu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy w ramach dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1;

3) klubie sportowym - należy przez to rozumieć podmiot, spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; z póź. zm), który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży ofertę o udzielenie dotacji na realizację zadania i któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowane zadania;

4) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawartą pomiędzy Gminą Poświętne i klubem sportowym, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Gmina Poświętne zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu w Gminie Poświętne obejmuje:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2) podnoszenie sprawności fizycznej i osiąganie lepszych wyników sportowych przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych;

3) promocję sportu i aktywnych form stylu życia, w szczególności wśród zawodników młodego pokolenia;

4) kształtowanie wśród społeczności lokalnej kulturalnego zachowania się na obiektach w czasie zawodów sportowych.

2. W celu realizacji celu określonego w ust. 1 Gmina Poświętne udzielać będzie klubom sportowym dotacji na sfinansowanie lub dofinansowane realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 udzielona dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowane:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu sportowego;

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane ani dofinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodników z innych klubów sportowych;

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu;

3) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) obsługi finansowo-księgowej klubu;

5) kosztów, które klub poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 5. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszej uchwały może otrzymać z budżetu Gminy Poświętne dotacje na więcej niż jedno zadanie pod warunkiem, że każde z zadań objęte będzie oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 6. 1. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu może być przyznana przez Wójta Gminy Poświętne na wniosek klubu sportowego.

2. Wyboru wniosków, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Poświętne dokonuje się w drodze otwartego konkursu.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne.

4. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:

1) rodzaj zadania oraz informację o wysokości środków przeznaczonych na dotację;

2) termin i warunki realizacji zadania;

3) termin składania wniosków;

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru wniosku.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Do wniosku należy załączyć:

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;

2) aktualny statut;

3) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za poprzedni rok - w przypadku ich nie sporządzenia do dnia złożenia wniosku, sprawozdania za rok wcześniejszy.

7. Wnioski o przyznanie dotacji ze środków Gminy Poświętne składa się w Urzędzie Gminy Poświętne.

§ 7. 1. Wnioski opiniuje Komisja Konkursowa powoływana zarządzeniem Wójta Gminy Poświętne w składzie co najmniej 3 osobowym.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpoznania.

3. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej i ze złożonymi wnioskami podejmuje decyzję w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości dla klubu sportowego w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Poświętne. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę:

1) znaczenie zgłoszonego zadania dla rozwoju sportu na terenie Gminy Poświętne;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu;

3) przedstawiony kosztorys i opis zadania;

4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu zadania.

6. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację, ze wskazaniem zadania i wysokości przyznanej dotacji, zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 8. 1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja na realizację zadania zawarta zostanie umowa, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek klubu o realizację zadania wraz z kosztorysem.

3. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie.

4. W umowie o dofinansowanie dotacją części kosztów zadania, zamieszcza się postanowienia przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie środków własnych klubu sportowego.

5. W umowie można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu zawartego w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń zadania, o którym mowa w ust. 2.

6. W umowie można również zamieścić postanowienia dopuszczające dokonanie przez klub sportowy przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu zadania do 15% istniejącej pozycji kosztorysowej, bez konieczności zmiany umowy.

7. Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 15% kwoty danej pozycji kosztorysu wymagają zmiany umowy.

8. Klub sportowy otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację zdania na cele inne niż określone w umowie.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji zadania

§ 9. 1. Wójt Gminy Poświętne może zlecić kontrolę wydatkowania dotacji na realizację zadania.

2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Poświętne.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) stan realizacji zadania;

2) efektywność i rzetelność jego wykonania;

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Poświętne;

4) prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Poświętne.

4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się klub sportowy, informując jednocześnie o zakresie przedmiotowym kontroli i czasookresie jej przeprowadzenia.

5. W ramach dokumentacji okazywanej przez kontrolowaną jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz oraz żądać udzielenia odpowiedzi i złożenia pisemnych wyjaśnień.

6. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Poświętne.

7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile jest to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.

8. Od wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w § 7 w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, jednostka kontrolowana, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Poświętne.

9. Podstawą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 10. 1. Termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji określa umowa.

2. Rozliczenie jest dokonywane poprzez terminowe przedłożenie do Urzędu Gminy Poświętne prawidłowo wypełnionego sprawozdania z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Niewykorzystane przez klub sportowy środki środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Poświętne w terminie i na zasadach określonych w umowie, zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy określonej w § 2 pkt 1.

4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji w nadmiernej wysokości lub pobrania dotacji nienależnie stosuje się art. 252 ustawy określonej w § 2 pkt 1.

5. O rozliczeniu dotacji Wójt Gminy powiadamia klub sportowy pisemnie.

6. Informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych klubom sportowym wykonującym zadania z zakresu rozwoju sportu, Wójt Gminy Poświętne przekaże Radzie Gminy Poświętne, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama