Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/11 Rady Gminy Białowieża

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białowieża na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271; z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420 , Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146; Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 11.093.939,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 6.210.626,00 zł,

- majątkowe w wysokości 4.883.313,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 14.196.409,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 6.210.138,00 zł,

- majątkowe w wysokości 7.986.271,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 15.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 33.465,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 13.465,00 zł.

b) realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 20.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.102.470,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie - 2.902.470,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 200.000,00zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.611.069,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 508.599,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.902.470,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 508.599,00 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.750.218,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 13.000,00 zł i wydatki w kwocie 13.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 120.500,00 zł; wydatki - 120.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000,00 zł.

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.902.470,00 zł.

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 508.599,00 zł.

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.750.218,00 zł.

2)

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz bez wprowadzania nowych zadań.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Białowieża
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Białowieża
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Białowieża
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne w 2011 r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Białowieża
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Białowieża
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2011 r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Gminy Białowieża
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Plan przychodów i wydatków dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2011r

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe