Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 17/11 Burmistrza Lipska

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2011 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć wydatki o kwotę 42.435 zł oraz zmniejszyć wydatki o 42.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 34.000 zł na:

1) dz. 900, rozdz.90015 § 4260 - 34.000 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.882.552 zł; w tym dochody bieżące 13.839.535 zł i dochody majątkowe 3.043.017 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.901.615 zł; w tym wydatki bieżące 14.494.859 zł i wydatki majątkowe 3.406.756 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.019.063 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 17/11
Burmistrza Lipska
z dnia 31 stycznia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 336 000,00

0,00

3 336 000,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

0,00

265,00

265,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

265,00

265,00

Własne

0,00

265,00

265,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

680 000,00

- 265,00

679 735,00

4430

Różne opłaty i składki

20 000,00

- 265,00

19 735,00

Własne

20 000,00

- 265,00

19 735,00

750

Administracja publiczna

2 889 456,00

0,00

2 889 456,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 407 700,00

0,00

2 407 700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

976 000,00

- 3 000,00

973 000,00

Własne

976 000,00

- 3 000,00

973 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

3 000,00

10 000,00

Własne

7 000,00

3 000,00

10 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

176 000,00

0,00

176 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

169 000,00

0,00

169 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 000,00

- 1 000,00

44 000,00

Własne

45 000,00

- 1 000,00

44 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

1 000,00

1 000,00

Własne

0,00

1 000,00

1 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

30 900,00

0,00

30 900,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

30 900,00

0,00

30 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

Własne

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

4430

Różne opłaty i składki

200,00

500,00

700,00

Własne

200,00

500,00

700,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500,00

500,00

1 000,00

Własne

500,00

500,00

1 000,00

758

Różne rozliczenia

121 000,00

- 34 000,00

87 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

121 000,00

- 34 000,00

87 000,00

4810

Rezerwy

121 000,00

- 34 000,00

87 000,00

Własne

121 000,00

- 34 000,00

87 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 201 880,00

0,00

6 201 880,00

80101

Szkoły podstawowe

3 103 331,00

0,00

3 103 331,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 017 450,00

- 1 000,00

2 016 450,00

Własne

2 017 450,00

- 1 000,00

2 016 450,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

156 100,00

- 2 170,00

153 930,00

Własne

156 100,00

- 2 170,00

153 930,00

4480

Podatek od nieruchomości

0,00

3 170,00

3 170,00

Własne

0,00

3 170,00

3 170,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

385 500,00

34 000,00

419 500,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

122 500,00

34 000,00

156 500,00

4260

Zakup energii

100 000,00

34 000,00

134 000,00

Własne

100 000,00

34 000,00

134 000,00

Razem:

17 901 615,00

0,00

17 901 615,00


Uzasadnienie

Po stronie wydatków dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 34.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne. W Transporcie i łączności dokonano przesunięcia wydatków o 265 zł, w Administracji publicznej o 3.000 zł i w Ochotniczych strażach pożarnych o 1.000 zł. Dokonano przesunięcia wydatków o 1.000 zł w Poborze Podatków i w Oświacie i wychowaniu o 3.170 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe