Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kobylin Borzymy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art.121 ust.4, ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się: dochody budżetu gminy w wysokości 11.864.817,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe - 2.139.953,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) dochody bieżące - 9.724.864,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się: wydatki budżetu gminy w wysokości 11.932.143,00 zł , w tym:

1) wydatki majątkowe - 3.522.863,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) wydatki bieżące - 8.409.280,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie 1.100.000,00 zł i łączną kwotę rozchodów w kwocie 1.032.674,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 89.050,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 19.160,00 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 67.326,00 zł będą wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 67.326,00 zł.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.046.753,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł i wydatki w kwocie 5.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 8. Planowana kwota dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy dla Samorządowej Instytucji Kultury na 2011 r. wynosi 85.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin-Borzymy do:

1) samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku nr 4, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 500 000,00 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 60.000,00 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego, rzeczywistego deficytu budżetu - w kwocie 920.000,00 zł, po przeznaczeniu dochodów w kwocie 972.674,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 972.674,00 zł;

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 2.515.733,00 zł: 2011 r.- 1.694.863,00 zł, 2012 r.- 820.870,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe