Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/31/11 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 205.811 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 237.811 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.000 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.179.853 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - 740.000 zł

- dochody bieżące w wysokości - 24.439.853 zł

2. Wydatki ogółem - 26.857.963 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości - 4.525.991 zł

- wydatki bieżące w wysokości - 22.331.972 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.678.110 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w kwocie 4.525.991zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2011 roku w kwocie 1.421.775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe