Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167. poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) - Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 105 342,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 63 542,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;

2) zwiększyć wydatki o kwotę 168 884,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 23 875 380,00 zł; z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 225 871,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 3 649 509,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 23 875 380,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 015 500,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6 859 880,00 zł,

3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

a) ogólna w wysokości 25 050,00 zł,

b) celowa w wysokości 46 552,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 4. Wprowadzić zmiany limicie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany w dotacjach celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe