Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Grajewo w trosce o rozwój sportu oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie, stwarza warunki organizacyjno-finansowe do działania klubom sportowym mającym siedzibę w Grajewie na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Tworzenie warunków, o których mowa w ust. 1 stanowi zadanie własne miasta Grajewo, zwanego dalej miastem, które jest realizowane przez przyznawanie dotacji celowych z budżetu miasta, zwanych dalej dotacjami, klubom sportowym nie działającym w celu osiągnięcia zysku funkcjonującym w mieście.

3. W ramach planowanych wydatków budżetowych wydziela się corocznie w budżecie miasta środki finansowe na dotacje celowe, o których mowa w ust. 2.

§ 2. Celem publicznym z zakresu sportu wyznaczonym do osiągnięcia jest :

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych działających w mieście,

2) zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do działalności sportowej prowadzonej przez kluby przez podniesienie poziomu jej atrakcyjności,

3) stałe popularyzowanie walorów zdrowotnych i innych uprawiania sportu i uczestnictwa w wydarzeniach sportowych miasta,

4) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

5) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców przez upowszechnianie pozytywnych walorów rekreacji i aktywnego stylu życia.

§ 3. Warunkiem ubiegania się klubów sportowych, o których mowa w art.3 i 4 ustawy o sporcie o dotację na realizację zadań z zakresu sportu, jest :

1) uczestnictwo w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych,

2) realizacja celu publicznego wskazanego w § 2 uchwały,

3) stałe angażowanie się we współpracę z jednostkami organizacyjnymi miasta oraz Urzędem Miasta w realizację zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców miasta,

4) promowanie wizerunku miasta stwarzającego warunki dla rozwoju i popularyzacji sportu,

5) zapewnienie udziału środków własnych na realizację danego projektu sportowego w wysokości co najmniej 20 % jego kosztów,

6) zrzeszanie zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportu uprawnionych do uczestnictwa w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym (licencja, karta zgłoszenia lub inny dokument),

7) organizowanie zawodów bądź imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym, jeżeli zawody bądź imprezy przyczynią się do popularyzacji danej dyscypliny sportowej,

8) uczestniczenie w zawodach bądź imprezach o charakterze sportowym.

9) prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży z terenu miasta w danej dyscyplinie sportu.

§ 4. 1. Dotacje, o których mowa w § 1 ust. 2, mają służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 2, i mogą być przeznaczane przez Klub w szczególności na :

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) wynagrodzenie kadry szkoleniowej,

6) pokrycie kosztów obsługi zadania (obsługa księgowa, utrzymanie rachunku bankowego).

2. Z dotacji nie mogą być dofinansowane wydatki z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu,

2) zobowiązań Klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia,

3) kosztów, które Klub poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji,

4) wypłaty stypendiów, wynagrodzeń zawodnikom i działaczom klubu sportowego,

5) kosztów transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

6) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5. Na podstawie niniejszej uchwały klub sportowy w roku budżetowym może otrzymać z budżetu miasta dotację na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.

§ 6. Dotacje są przyznawane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których odwołanie nie przysługuje.

§ 7. 1. Burmistrz w drodze zarządzenia ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji wskazując:

1) dyscyplinę sportową objętą zamiarem udzielenia dotacji i rodzaj projektu realizującego cel publiczny,

2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na wsparcie projektu,

3) termin realizacji projektu nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku,

4) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać projekt,

5) termin i miejsce składania wniosków.

6) termin rozstrzygnięcia konkursu,

7) zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

8) formularz oferty.

2. Nabór ofert jest ogłaszany w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu miasta w ciągu roku budżetowego.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie na co najmniej 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Oferty projektów składa się w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z oznaczeniem rodzaju zadania w terminie określonym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uznaje się dzień jej wpływu do sekretariatu.

5. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów tj. oferty realizacji zadania publicznego, umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania i sprawozdania z wykonania zadania publicznego określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

§ 8. 1. Oferty rozpatruje Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza w składzie pięcioosobowym z udziałem 2 przedstawicieli Grajewskiej Rady Sportu, 2 radnych Rady Miasta delegowanych przez Radę i pracownika Urzędu Miasta.

2. Komisja może uzależnić rozpatrzenie danej oferty od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji i dokumentów.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad oferty Burmistrz na wniosek Komisji wyznacza trzydniowy termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia oferty. Oferta, której wad nie usunięto lub która nie została uzupełniona nie jest rozpatrywana.

4. Komisja konkursowa prowadzi postępowanie także wówczas, gdy została zgłoszona jedna oferta.

§ 9. 1. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na wykonanie projektu realizującego cel publiczny Komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu w mieście,

2) zgodność oferty z celem publicznym określonym w § 2 uchwały,

3) wysokośc środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany nabór projektów,

4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w związku z zakresem rzeczowym i celem projektu,

5) wielkość udziału środków własnych,

6) możliwość realizacji projektu przez oferenta,

7) ocenę wykonania wcześniejszych projektów oferenta w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych,

8) oddziaływanie projektu na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie.

2. Z przebiegu rozstrzygnięcia konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki wymagane dla oferty oraz ofert pozostawionych bez rozpoznania,

3) wskazanie najkorzystniejszej oferty i propozycji wysokości dotacji,

4) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,

5) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

6) podpisy członków komisji konkursowej,

§ 10. 1. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny ofert przekazuje Burmistrzowi swoje propozycje przyznania wsparcia finansowego określając kwotę dotacji na wybrane projekty bądź wnioskując o odmowę przyznania wsparcia finansowego.

2. Wyłonienia klubów otrzymujących wsparcie finansowe, dokonuje Burmistrz z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt. Każda skompletowana prawidłowo oferta powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. W Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta umieszcza się Ogłoszenie Burmistrza informujące wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty wraz z informacją o projektach, które nie zostały wybrane. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub. W Ogłoszeniu wskazuje się:

1) projekt, nazwę i adres klubu,

2) opis przedsięwzięcia objętego projektem,

3) łączne koszty projektu,

4) kwotę dotacji przyznanej na projekt,

5) uzasadnienie przyjęcia lub nieuwzględnienia projektu.

§ 11. Ogłoszenie o otwartym naborze projektów może dopuszczać unieważnienie naboru lub odstąpienie od zawarcia umowy w przypadku:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze ofert,

2) wystapienia istotnej zmiany okoliczności powodujących,że zakończenie procedury wyboru ofert lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 12. Oferenci przyjmując dotacje zobowiązują się do wykonania projektu w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

§ 13. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji projektu lub na czas określony, nie dłuższy niż rok budżetowy.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) informację o ofercie zawierającą szczegółowy opis i cel realizowanego projektu,

3) wysokość przyznanej dotacji i udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego,

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu,

5) informację o kontroli prawidłowości realizacji zadania i wydatkowania dotacji,

6) termin wykorzystania udzielonej dotacji oraz termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji,

7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy bądź odstąpienie od umowy,

8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej zadania i ewidencji księgowej zgodnie z zasadami ustawy o rachunnkowości,

§ 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron możliwość zmiany zawartej umowy w formie pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji ani istotnego odstępstwa od projektu.

§ 15. Dotacje przekazuje się po podpisaniu umowy na odrębny rachunek bankowy wskazany w umowie. Termin przekazania dotacji określa umowa. Dopuszcza się przekazanie dotacji w ratach w zależności od rodzaju i specyfiki realizowanego przedsięwzięcia.

§ 16. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu z wykonania zadania/ projektu zgodnie z warunkami umowy oraz ustawą o finansach publicznych.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) opis wykonanych podczas realizacji projektu zadań i osiągniętych rezultatów,

2) szczegółowe rozliczenie finansowe, ze względu na rodzaj kosztów i źródło finansowania,

3) zestawienie faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków,

4) inne istotne informacje dot.realizacji zadania.

3. Sprawozdanie składa się osobiście lub nadsyła przesyłkę poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres sekretariatu Urzędu Miasta.

§ 17. 1. Dotacje udzielone z budżetu Miasta w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w ust. 1 i 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

§ 18. 1. Oferent otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przyznanych na realizację projektu na cele inne niż określone w umowie.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 19. 1. W trakcie realizacji zadania oraz po jego zakończeniu Burmistrz może zlecić kontrolę wydatkowania dotacji na jego wykonanie.

2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta upoważnieni przez Burmistrza.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) badanie zgodności dokumentowania realizacji projektu z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

2) prawidłowość przeznaczenia i wykorzystania dotacji na realizację projektu,

3) wgląd do dokumentacji księgowej wraz ze sporządzaniem kserokopii dokumentów

4. Przeprowadzenie kontroli dokumentuje się protokołem.

5. W oparciu o ustalenia zawarte w protokole, Burmistrz miasta - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - kieruje do klubu realizującego projekt stosowne wnioski i zalecenia wyznaczając termin na usunięcie nieprawidłowości.

6. W przypadku, gdy klub nie usunie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu miasta w terminie ustalonym przez Burmistrza zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 20. Burmistrz przedstawia Radzie Miasta informację roczną o realizacji niniejszej uchwały do końca marca roku następującego po upływie roku budżetowego.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe