Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie zniesienia sołectw na terenie Miasta Czyżew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz.675.) oraz § 26 ust.2 pkt 1, w związku z § 25 ust.1 Statutu Gminy Czyżew stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/21/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 30 grudnia 2010r

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się sołectwa na terenie Miasta Czyżew:

1) Czyżew Bloki Kolejowe,

2) Czyżew Kościelny,

3) Czyżew Osada,

4) Czyżew Pociejewo,

5) Czyżew Stacja,

6) Czyżew Szkolny,

7) Czyżew Zarzecze,

8) Czyżew Złote Jabłko.

§ 2. Zniesienie sołectw następuje w związku nadaniem miejscowości Czyżew statusu miasta i ustaleniem granic miasta na podstawie § 2 pkt 4 i § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2010r. Nr 138, poz. 929)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Witold Sienicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe