Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/22/11 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radami Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Konsultacje z Radami Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej łącznie podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwane dalej konsultacjami, przeprowadza się po zamieszczeniu ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji przez Burmistrza Supraśla.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
1) cel konsultacji;
2) przedmiot konsultacji;
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4) formy konsultacji.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na Portalu Internetowym www.suprasl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Supraślu.
§ 2. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 1 ust.1;
2) zamieszczając na Portalu Internetowym www.suprasl.pl lub na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Supraślu projektu aktu prawa miejscowego wraz z formularzem zgłaszania opinii z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany adres e-mail.
2. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół końcowy.
3. Termin na wyrażanie opinii przez przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 1 ust.1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu, bądź zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w ust.1 pkt 2.
§ 3. 1. Opinie i uwagi przedstawicieli podmiotów zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do Burmistrza Supraśla.
2. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza Supraśla, zamieszczane są na Portalu Internetowym www.suprasl.pl nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Wojciech Fiłonowicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe