Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie określenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Supraśl

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568, Nr 214 poz. 1806; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Supraśl tworzy warunki sprzyjające rozwojowi sportu na zasadach określonych w niniejszej uchwale
2. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu ma na celu zwiększenie dostępności do sportu mieszkańcom Gminy Supraśl, poprawienie ich kondycji fizycznej oraz osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) klubach sportowych - należy rozumieć kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Supraśl,
2) Burmistrzu- należy rozumieć Burmistrz Supraśla
§ 3. 1. Rozwój sportu w Gminie, o którym mowa w §1 będzie realizowany poprzez:
1) udzielanie dotacji na rzecz klubów sportowych na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) świadczeń rzeczowych polegających na udostępnianiu klubom sportowym, gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej na zajęcia lub imprezy sportowe,
3) podejmowanie wspólnie z klubami sportowymi przedsięwzięć promujących Gminę na terenie kraju oraz za granicą na warunkach określanych każdorazowo w umowach zawieranych z klubami sportowymi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XXV/241/08 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Supraśl
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Wojciech Fiłonowicz
Załącznik do uchwały Nr V/23/11
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Warunki i tryb finansowania sportu w Gminie Supraśl
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe