Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 135, poz. 1271, Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175poz.1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,poz. 1111; z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz.420; z 2010r. Nr 157, poz.1241,Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr106, poz.675; Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/217/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie (ogłoszono w Dz. U. Woj. Podl. Nr 155, poz.1439 z dnia 06.06.2006r.), zmiany: Uchwała Nr VII/50/07 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 czerwca 2007r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie (ogoszony w Dz. U. Woj. Podl. Nr 170, poz. 1716 z dnia 25.07.2007r.) wprowadza się zmiany w sposób następujący:

1. W § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: " 9. Sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej regulują odrębne przepisy."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe