Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Dąbrowa Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla ulicy położonej w Dąbrowie Białostockiej na działkach nr 1067/5, 91/37, 642/11 i 317/69 przebiegającej od ul. Armii Krajowej do ul. Krzyżanowskiego nadaje się nazwę - ul. ks. Jerzego Popiełuszki.

2. Przebieg ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Antoni Hrynkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik graficzny z mapą ulicy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe