Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 180, poz. 1109, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858) zarządza się co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku leśnego na terenie miasta - gminy w drodze inkasa.
§ 2. Terminem płatności dla inkasentów są 3 dni następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 3. Określa się inkasentów podatków o których mowa w § 1, sołtysów sołectw gminy Tykocin według załącznika do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6 % kwot podatków wymienionych w § 1, osobiście zainkasowanych w drodze inkasa przez inkasentów i wpłaconych do kasy lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Tykocinie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr VI/37/2007 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała Nr XXIV/129/2008 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/37/07 z dnia 15 marca 2007 r. Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do Uchwały Nr V/31/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik1.PDF

inkaso
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe