Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica" realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1053, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, że powstały obiekt wykonany w ramach operacji pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Klimaszewnica" realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi" będzie miał charakter ogólnodostępny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe