Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 , poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z 1998 r., nr 106, poz. 668, z 2001 r. nr 129, poz. 1440, z 2002 r. nr 113, poz. 984, z 2004 r. nr 238, poz. 2390, z 2006 r. nr 220 poz. 1600) uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 26 września 2007 r w sprawie utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 30. 10. 2007 r. Nr 237, poz. 2440), wprowadza się następujące zmiany:

§ 14 otrzymuje brzmienie: "§ 14. Biblioteka zatrudnia księgowego do finansowo - księgowej obsługi Biblioteki."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tomasz Naruszewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe