Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591; z 2002r. Nr.23, poz.220, Nr.62, poz.558, Nr.113, poz.984, Nr.153 poz.1271 i Nr.214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz 717, Nr 162 poz 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2009r. Nr175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 ) uchwala się, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr III/16/10 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania wprowadza się następującą zmianę:

1) § 3 otrzymuje następująca nową treść: " § 3. Osoby korzystające z usług ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej, wg niżej podanej tabeli:

Dochód na osobę w złotych

Wysokość opłaty w % ustalona od ceny usługi dla:

Wysokość opłaty w % ustalona od ceny usługi dla:

osób samotnych oraz samotnie gospodarujących

osób w gospodarstwach wieloosobowych

do 477

0

0

478- 752

22

44

753 - 1 003

44

64

1 004 - 1 171

64

96

1 172 i powyżej

100

100

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Andrzej Bogdan Anuszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe