Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651, z 2008 r. Nr 209 poz. 1316, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą oraz z radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej utworzenia przez gminę.
§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego stanowione przez organy Gminy Kołaki Kościelne w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i podmiotów wymienionych w § 1.
2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami i podmiotami wymienionymi w § 1, prowadzącymi na terenie Gminy Kołaki Kościelne działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy należących do zadań gminy
§ 3. 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii o poddanym konsultacji projekcie.
2. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących.
4. Nieprzedstawienie w ramach konsultacji opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
a) konsultacje pisemne,
b) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
c) umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołaki Kościelne oraz na stronie internetowej Urzędu, z określeniem terminu do zgłaszania pisemnych opinii przez zainteresowane podmioty.
2. Dopuszczalne są inne formy, zapewniające do nich szeroki dostęp.
3. Niezależnie od wybranej formy konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołaki Kościelne publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot, termin, forma i tryb konsultacji.
§ 5. 1. Decyzję o wyborze formy i terminu przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Kołaki Kościelne.
2. Wójt Gminy określa w szczególności:
a) przedmiot konsultacji,
b) formę konsultacji,
c) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół określający przedmiot, formę, termin oraz wyniki konsultacji.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe