Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2011 Starosty Suwalskiego

z dnia 26 stycznia 2011r.

do porozumienia Nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Tekst pierwotny

do porozumienia Nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, zawarty w dniu 26 stycznia 2011 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski

2. Witold Kowalewski - Wicestarosta Suwalski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Olejnik

zwanym dalej Powierzającym

a Miastem Suwałki reprezentowanym przez:

1. Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałki

2. Wiesława Stelmacha - Skarbnika Miasta Suwałki

zwanym dalej Przyjmującym

§ 1. Na podstawie § 2 ust. 3 wyżej wymienionego porozumienia, § 2 ust. 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:

"§ 2.2. Na realizację zadań w 2011 r. Powierzający przekaże na konto Przyjmującego kwotę 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) płatną do dnia 25 lutego 2011 r.".

§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz otrzymuje Urząd Miasta Suwałki, dwa egzemplarze Starostwo Powiatowe w Suwałkach i jeden egzemplarz Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.



PRZYJMUJĄCY



POWIERZAJĄCY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe