reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d" oraz lit. ,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003. Nr.80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180 , poz. 1111, Nr 233, poz.1458 z 2009 roku Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz.675), oraz art.121 ust. 1, i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny (Dz.U. Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 109, poz.695, Nr.152, poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578), oraz art.211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835,Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578,Nr 257 poz. 1726).

Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 26.300.000,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 17.762.416,15 zł ,

- dochody majątkowe w kwocie: 8.537.583,85 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 26.400.000,00 zł,

z tego :

- wydatki bieżące w kwocie: 13.612.895,83 zł ,

- wydatki majątkowe w kwocie: 12.787.104,17zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dochody budżetowe w kwocie 1.201.646,85 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" na lata 2007-2013", na realizację zadania "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew" -przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową w kwocie 1.201.646,85 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 70.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w kwocie : 100.000,00 zł,

§ 6. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 1.547.648,85 zł, rozchody w wysokości 1.447.646,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 400,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł, i wydatki w kwocie 5.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 300.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Załącza się : Objaśnienia do budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : 2.066.466,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.066.466,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie : 1.447.646,85 zł,

1) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 2.066.466,00 zł .

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty : 2.066.466,00 zł ,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie : 1.447.646,85zł

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 2.066.466,00 zł

2) Zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 4 i Nr 5

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama