reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001r., Nr 142 poz .1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. ,Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 po. 1458, z 2009r. Nr 52 poz 420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 157 poz 1241 i art. 211, art.212, art. 217, art 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz.U Nr 157 poz. 1240 i z 2010r Nr 28, poz 146,Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/7/10 z dn. 30 grudnia 2010r.- załącznik Nr 3 jest nowym załącznikiem do Uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do Uchwały Nr III/7/10 z dn. 30 grudnia 2010r.- załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do Uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały Nr III/7/10 z dn. 30 grudnia 2010r.- załącznik Nr 5 jest nowym załącznikiem do Uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały Nr III/7/10 z dn. 30 grudnia 2010r.- załącznik Nr 6 jest nowym załącznikiem do Uchwały.

§ 7. Wprowadza się załącznik Nr 7 obejmujący objaśnienia do Uchwały

§ 8. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości 17.006.245 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12.208.205 zł,

- majątkowe w wysokości 4.798.040 zł,

2. Wydatki budżetu w wysokości 17.404.912 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.708.336 zł,

- majątkowe w wysokości 5.696.576 zł,

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 398.667 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 218.798 zł,

2) wolnych środków w kwocie - 179.869 zł.

§ 10. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.287.346 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.888.679 zł, zgodnie z załącznikiem nr5

§ 11. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 398.667 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 379.885 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.532.164zł

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 398.667zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 379.885 zł.

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.532.164zł

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 24 lutego 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 24 lutego 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 24 lutego 2011 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

O10

O1010

Modernizacja hydroforni w Baciutach

2119818

1030000

47500

380000

602500

Urząd Gminy

2

O10

O1010

Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach

8458521

3012865

285388

1539422

1188055

Urząd Gminy

3

O10

O1010

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy

97062

97062

97062

Urząd Gminy

4

O10

O1010

Budowa zbiornika małej retencji

20000

20000

20000

Urząd Gminy

5

600

60016

Przebudowa dróg gminnych

150000

150000

150000

Urząd Gminy

6

630

63001

Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej- I etap.

1053890

540000

210485

329515

Urząd Gminy

7

750

75023

Budowa serwerowni w budynku Urzędu Gminy

25000

25000

25000

Urząd Gminy

8

754

75412

Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna

1113320

403000

60450

342550

Urząd Gminy

9

900

90015

Budowa oświetlenia na terenie gminy

30000

30000

30000

Urząd Gminy

10

921

92109

Budowa świetlicy w Pomigaczach

1232680

171449

101905

69544

Urząd Gminy

11

921

92109

Budowa świetlicy w Barszczówce -projekt

12200

12200

12200

Urząd Gminy

Ogółem

5491576

1039990

1919422

2532164

0


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 24 lutego 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

Lp.

Program inwestycyjny i nazwa zadania

Klasyfikacja (dział, rozdział)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

Wysokość wydatków w 2011r

z tego źródła finansowania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody PROW okres realizacji 2009-2011

O10 O1010

8458521

3012865

285388

1539422

1188055

Urząd Gminy

2

Modernizacja hydroforni w Baciutach PROW -etap I (przed złożeniem wniosku o środki UE)

O10 O1010

2119818

1030000

47500

380000

602500

Urząd Gminy

3

Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej- I etap (zawarta umowa U.M. na I etap)

630 63001

1053890

540000

210485

329515

Urząd Gminy

4

Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna -RPO WP okres realizacji 2010-2012 (złożony wniosek o środki UE)

754 75412

1113320

403000

60450

342550

Urząd Gminy

5

Budowa świetlicy w Pomigaczach PROW ( złożony wniosek o środki UE)

921 92109

1232680

171449

101905

69544

Urząd Gminy

Ogółem

13978229

5157314

705728

1919422

2532164


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 24 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2009 r.

Uwagi

1

2

3

4

5

Przychody ogółem:

3287346

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

1919422

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

1188055

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

179869

Rozchody ogółem:

2888679

1.

Spłaty kredytów

§ 992

21240

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

358645

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

2508794

*

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

* Kwota 2.508.794 zostanie spłacona z dochodów wynikających z zawartych umów

z Urzędem Marszałkowskim na budwę świetlicy w Niewodnicy Koryckiej druga transza

oraz budowa kanalizacji na terenie gminy pierwsza transza.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 24 lutego 2011 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej

200000

2

Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej

71000

Razem

0

271000

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c.

234360

2

Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c.

133920

3

Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku

66320

4

Przedszkole Niepubliczne w Niewodnicy Kościelnej rozdział 80104

55800

Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- rozdział 80103

110450

Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101

408250

5

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi-realizacja projektu "zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi"-Budowa parkingu, tarasu widokowego oraz altany w miejscowosci Zawady, budowa drewnianej altany w miejscowości Topilec.

22433

6

zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi- realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży

20000

42433

1009100


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 24 lutego 2011 r.

Objaśnienia do uchwały

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.300zł. w dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie pisma z dn. 17 lutego Nr FB-II.3111.16.2011.BŁ i przeznacza się na realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 500.000zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie inwestycyjne Budowa świetlicy wiejskiej w Pomigaczach z uwagi na realizację zadania w dwóch etapach zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

Wydatki:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy o kwotę 77.062zł.

- w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 6.052 zł. na dofinansowanie przekierunkowania dodatkowego kursu autobusowego przez Pomigacze.

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 125.000zł i przeznacza się na diety radnych i sołtysów kwotę 124.000zł. oraz zakup materiałów i pozostałych usług w kwocie 1.000zł.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Stołówki szkolne zwiększa się o kwotę 171zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne(13), zmniejszając jednocześnie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Świetlice szkolne o kwotę 171zł.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.786zł. jako pozostałość niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w 2010r;

- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się:

- zmniejszenia w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze w paragrafie 3110 o kwotę 2.500zł. a zwiększa się w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w paragrafie 3110;

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.300zł. na podstawie pisma z dn. 17 lutego Nr FB-II.3111.16.2011.BŁ i przeznacza się na realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne "Budowa świetlicy w Pomigaczach" o kwotę 1.061.231 z uwagi na realizację zadania w dwóch etapach zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, natomiast zwiększa się o kwotę 12.200zł. na zadanie inwestycyjne Budowa świetlicy w Barszczówce na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przychody i rozchody

Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 550.000 zł. kredytu na zadanie inwestycyjne "Budowa świetlicy w Pomigaczach" w związku z realizacją zadania w dwóch etapach zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim

Zmniejsza się środki o kwotę 60 000 zł na spłatę pożyczek w związku z umorzeniem przez WFOŚiGW.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 179.869 zł jako wolne środki wynikające z zamknięcia 2010 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama