Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Wizna

z dnia 20 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10. 096. 651,- zł, z tego : - bieżące w wysokości 9.837.342,- zł, - majątkowe w wysokości 259.309,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.385.686,- zł, z tego : - bieżące w wysokości 9.274.520,- zł, - majątkowe w wysokości 4.111.166,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 100.000,- zł, 2) celową w wysokości - 8.000,- zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 8.000,- zł,
§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.462.169,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.289.035,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 150.000,- zł, 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 828.500,- zł, 3) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.785.842,- zł; 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 274.693,- zł, 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 250.000,- zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.927.035,- zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 638.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000,- zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.289.035,- zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 638.000,- zł;
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 46.320,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.620,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.
2. Ustala się dochody w kwocie 4.000,- zł i wydatki w kwocie 14.500,- zł związane z realizacja zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000,- zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.289.035 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 638.000,- zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Danuta Trepanowska
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/14/11
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zal[1]. Nr 1 dochody 2011
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/14/11
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zal[1]. Nr 2 wydatki 2011
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/14/11
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

zalaczniki do uchwaly 2011
Załącznik nr 6
do uchwały Nr IV/14/11
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

zal[1]. 6 Dotacje
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe