Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 1 - Centrum

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40 poz.230 oraz Nr 106 poz. 675),uchwala się co następuje :

§ 1. Ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 1 - Centrum, oznaczonej kolorem żółtym oraz zielonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę - Bohaterów Getta .

§ 2. W zakresie oznaczonym kolorem zielonym obejmującym część dotychczasowego przebiegu ulicy Proletariackiej położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 1 - Centrum, traci moc Uchwała Nr 7/60 Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 1962 roku w sprawie likwidacji nazw niektórych ulic oraz nadania nazw nowopowstałym ulicom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr VII/48/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 28 lutego 2011 r.

B

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe