Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 11 lutego 2011r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Szudziałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. " a " , art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 11 ust. 2 , art. 13 , art. 24, art. 34 ust. 1-2 art. 37, art. 67 ust. 2, art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 2 i 3 , art. 71 ust. 3, art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 3, art. 84 ust. 3 i art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 , Nr 106 poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) - uchwala się co następuje :

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak również zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiących zasób nieruchomości Gminy Szudziałowo.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

b) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Szudziałowo,

c) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Szudziałowo

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 należy każdorazowo poprzedzić badaniem stanu prawnego nieruchomości, analizą rynku nieruchomości oraz w razie potrzeby określeniem wartości w drodze dokonania jej wyceny.

4. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz w przypadku ich braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szudziałowo oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do samodzielnego nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiących własność Gminy Szudziałowo na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. W zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady, gospodarowanie nieruchomościami należy do Wójta, który w szczególności wykonuje następujące czynności:

a) wyboru formy prawnej przekazania nieruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilno - prawnego,

b) przeprowadza postępowanie przetargowe przewidziane przepisami prawa,

c) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku przekazania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w trybie bezprzetargowym,

d) zawiera umowy cywilno - prawne oraz w przypadkach przewidzianych w odrębnych ustawach wydaje decyzje administracyjne.

Rozdział 2.
Nabywanie nieruchomości

§ 3. 1. Wójt może w granicach samodzielnego zaciągania zobowiązań określonych w uchwale budżetowej, nabywać do gminnego zasobu, nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w celu wykonywania zadań własnych gminy Szudziałowo , w szczególności w drodze:

a) komunalizacji,

b) nabycia od osób fizycznych i prawnych,

c) nabycia od osób fizycznych i prawnych w celu zwolnienia ich z długu,

d) zamiany i darowizny,

e) nabywania prawa własności oraz użytkowania wieczystego od Skarbu państwa w drodze umowy,

f) wywłaszczenia.

2. Nabycie nieruchomości może nastąpić w całości lub w części.

§ 4. Wymaga zgody Rady nabycie nieruchomości:

1)w przypadku, gdy zobowiązanie z tytułu nabycia nieruchomości przechodzi na następny rok budżetowy,

2)w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy,

3)niezabudowanej o wartości powyżej 10 000,00 zł (netto),

4)zabudowanej o wartości powyżej 20 000,00 zł (netto),

Rozdział 3.
Zbywanie nieruchomości

§ 5. 1. Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze

a) sprzedaży,

b) oddania w użytkowanie wieczyste,

c) zamiany,

d) darowizny,

e) przeniesienia prawa własności nieruchomości lub innych praw w celu zwolnienia z długu.

2. Zbycie nieruchomości może nastąpić w całości lub w części.

3. Zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanych oraz zabudowanych następuje:

a) poprzez zbycie udziałów Gminy w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli tej nieruchomości,

b) poprzez zbycie udziałów Gminy w drodze przetargu,

c) w postępowaniu sadowym.

4. Zbycie udziału Gminy w drodze przetargu może nastąpić jedynie w przypadku, jeżeli inni współwłaściciele tej nieruchomości nie złożą wniosku o ich nabycie, w terminie 21 dni od otrzymania zawiadomienia na piśmie o przeznaczeniu do zbycia udziałów gminy.

5. Przy zbywaniu nieruchomości należy kierować się następującymi kryteriami:

a) lokalizacją zbywanej nieruchomości,

b) przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

c) wpływem przewidywanego zagospodarowania zbywanej nieruchomości na rozwój gminy.

6. Nabywca, na którego wniosek dokonywane jest zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz koszty notarialne i sądowe.

§ 6. Wymaga zgody Rady zbycie nieruchomości:

a) niezabudowanej o wartości powyżej 20 000, 00 zł (netto),

b) zabudowanej o wartości powyżej 40 000, 00 zł (netto),

Rozdział 4.
Obciążanie nieruchomości

§ 7. 1. Obciążanie nieruchomości przeprowadza się w zakresie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawie.

2. Obciążanie nieruchomości w szczególności może polegać na:

a) ustanowieniu prawa użytkowania,

b) ustanowieniu służebności,

c) ustanowieniu hipoteki.

3. Wymaga zgody Rady ustanowienie prawa użytkowania oraz hipoteki.

Rozdział 5.
Wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości

§ 8. 1. Wójt upoważniony jest do użyczania, bezprzetargowego wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości:

a) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,

b) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,

c) na realizacje celów publicznych oraz zadań użyteczności publicznej

d) na cele upraw rolnych, warzywnych, ogrodniczych i zieleni, bez możliwości zabudowy,

e) w celu poprawienia warunków zagospodarowania ( bez możliwości zabudowy) nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w dzierżawę, najem lub użytkowanie wnioskodawcy, jeżeli nie może stanowić samodzielnej nieruchomości,

f) na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a w szczególności na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą, sportową, zdrowotną, g) na rzecz osoby, która korzysta z nieruchomości na podstawie umowy, na zasadzie kontynuacji,

2. Wójt upoważniony jest do użyczenia, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony do trzech lat na rzecz osoby, która ostatnio korzystała z tej samej nieruchomości na podstawie umowy, na zasadzie kontynuacji.

§ 9. 1. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego ustala Wójt w drodze zarządzenia.

2. W przypadku przeprowadzenia postępowania przetargowego stawki ustalone przez Wójta w drodze zarządzenia stanowią minimalne stawki wywoławcze w przetargu.

§ 10. 1. Stawki czynszu najmu nieruchomości przeznaczonej w najem w drodze bezprzetargowej, zatwierdza Wójt w wykazie, o którym mowa w art. 35 ustawy.

2. W przypadku przeprowadzenia postępowania przetargowego stawki zatwierdzone przez Wójta w wykazie, o którym mowa w art. 35 ustawy, stanowią minimalne stawki wywoławcze w przetargu.

3. W przypadku nieruchomości oddanych w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 11. Do spraw wszczętych, lecz nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się jej przepisy.

§ 12. Traci moc uchwała Nr/ IX/71/99 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 lipca 1999 roku w sprawie zasad nabycia , zbycia ,zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata .

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe