Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Wizna

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali

Tekst pierwotny

Na podstawie art.21 ust. 1- 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. nr 31 poz. 266 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wizna oraz ustala zasady polityki czynszowej a także wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna
§ 3. Traci moc Uchwała nr X/51/03 Rady Gminy Wizna z dnia 20 sierpnia 2003r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/15/11
Rady Gminy Wizna
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/15/11
Rady Gminy Wizna
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik2.odt

załącznik nr 2 do uchwały.doc
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe