Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 13/IV/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175, z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 127, poz. 857)Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane na terenach i w obiektach objętych ustawowym zakazem ich sprzedaży.
2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 40 metrów od następujących obiektów: kościołów, cmentarzy, szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
§ 2. Odległość wymienioną w § 1 ust.2 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do punktu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 130/XXVII/97 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 sierpnia 1997r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów, zmieniona uchwałą Nr 127/XXI/01 z dnia 31 października 2001 r. (t.j.Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 55, poz. 974), uchwałą Nr 73/XVII/04 z dnia 29 października 2004 r.(t.j. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 173, poz.2313), uchwałą Nr 175/XXIX/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 23, poz. 451)
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe