Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Narew

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U.z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 / oraz art. 6 ust.2 pkt 4 i art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493; ze zmianami: Dz.U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1589, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842/ Rada Gminy Narew uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Narew uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej "Zespołem".

§ 2. Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania odwoływania członków Zespołu:

1) W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2) Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3) Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek:

a) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje,

b) Przewodniczącego Zespołu lub innego członka zespołu.

4) Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust 2.

5) Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

6) Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.

7) W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust.11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8) Skład grupy roboczej ustalony jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu.

§ 3. Uchwala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:

1) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2) Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3) Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:

a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,

b) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,

c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

d) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.

4) W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.

5) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

6) Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

7) Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.

8) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.

9) Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust 8 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkowstwa w Zespole oraz w grupach roboczych.

10) Członkowie Zespołu określają organizację pracy oraz sposób dokumentowania prac Zespołu i grup roboczych.

11) Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Ewa Urbanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe