Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Brańsk

z dnia 26 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości:

1) za dzierżawę miesięczną:

a) pojemnika 120 l - 7,00 zł

b) pojemnika 1100 l - 25,00 zł

c) pojemnika Kp - 7 - 50.00 zł

2) za odbiór odpadów komunalnych 60,00 zł/m3

3) za odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych - 30,00 zł/m3

2. 1) Górną opłatę za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 ustala się w wysokości 30,00 zł/m3, jeżeli odpady komunalne zbierane są selektywnie

2) Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej:

a) odpadów papierowych i kartonowych,

b) odpadów z tworzyw sztucznych,

c) odpadów metalowych

d) pozostałych odpadów.

§ 2. Do kwoty należności za dzierżawę, opróżnianie pojemników i kontenerów oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/97/08 Rady Gminy Brańsk z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe