Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1 Starosty Siemiatyckiego

z dnia 9 marca 2011r.

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) powołana została Zarządzaniem Nr 7/08 Starosty Siemiatyckiego z dnia 20 lutego 2008 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w następującym składzie:

1) Przewodniczący - Jan Zalewski - Starosta Siemiatycki,

2) Jerzy Szawkało - radny, delegowany przez radę powiatu,

3) Janusz Żoch - radny, delegowany przez radę powiatu,

4) Bożena Krzyżanowska - przedstawicielka, powołana przez starostę,

5) Lidia Obniska - przedstawicielka, powołana przez starostę,

6) Leokadia Żornaczuk - przedstawicielka, powołana przez starostę,

7) Romuald Leoniuk - przedstawiciel, delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji,

8) Andrzej Kamiński - przedstawiciel, delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji,

9) Mirosław J. Żoch - prokurator, wskazany przez prokuratora okręgowego.

Przedmiotem działania Komisji jest realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W pracach komisji uczestniczą służby zajmujące się obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem pożarowym oraz problematyką osób dotkniętych alkoholizmem i narkomanią.

Rok 2010 był ostatnim rokiem działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w wyżej wymienionym składzie. W 2010 roku komisja odbyła jedno posiedzenie na którym omówiono następujące zagadnienia:

1) Podejmowanie działań przez miejskie i gminne Ośrodki Pomocy Społecznej na rzecz ludności cywilnej w szczególności osób niepełnosprawnych, samotnych i bezdomnych w związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi (w tym współpraca ze służbami społecznymi, medycznymi, oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, Policją i Strażą Pożarną), a także zaangażowanie sił i środków finansowych w ramach przedsięwzięć profilaktycznych i pomocowych dla społeczności lokalnej.

2) Przygotowanie podmiotów do zagrożeń związanych ze zbliżającą się zimą, możliwość reagowania podczas wystąpienia na skalę masową anomalii pogodowych oraz zimowego utrzymania dróg na terenie naszego powiatu.

3) Działania profilaktyczne Policji podejmowane w 2010 roku na rzecz poprawy stanu Bezpieczeństwa, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

Kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych jednostek podjęli następujące działania:

1) Pani Grażyna Jaszczołt - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach poinformowała zebranych, iż w związku z nadchodzącym okresem zimowym 2010/2011 podejmowanych jest szereg działań na rzecz ludności cywilnej a w szczególności dotyczy to osób ubogich, samotnych i niepełnosprawnych. W dalszej części swego wystąpienia oznajmiła, iż pracownik socjalny każdego roku razem z dzielnicowym uaktualniają listę osób ubogich, samotnych i niepełnosprawnych w celu zbadania ich aktualnej sytuacji życiowej, przeprowadzają rozmowy z sołtysami wsi w celu zwrócenia szczególnej uwagi na osoby starsze zamieszkujące samotnie w zabudowie kolonijnej. W końcowej fazie wystąpienia poinformowała o ścisłej współpracy pomiędzy Służbą Zdrowia, Policją, Strażą Pożarną oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za losy mieszkańców gminy, która powinna przyczynić się do zapobiegania tragicznym w skutkach zdarzeniom losowym w okresie zimowym.

2) .Pani Halina Mirowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku oznajmiła, iż w związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2010/2011 podjętych zostało wiele działań na rzecz osób niepełnosprawnych, samotnych i bezdomnych. W pierwszej kolejności dokonano aktualnego rozpoznania sytuacji osób i rodzin najuboższych. W rozpoznaniu tym nie zdiagnozowano przypadku bezdomności. Pomoc osobom potrzebującym odbyła się również poprzez dostarczenie drewna opałowego dla 10 rodzin, wypłatę zasiłków celowych na zakup opału, zabezpieczenie środków finansowych na bieżące potrzeby w postaci zakupu opału, zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej dla 10 samotnych starszych osób, oraz objęto pomocą z programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" 17 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku udzielił także pomocy finansowej na zakup leków w ramach programu osłonowego dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej dla 78 osób, pomoc w tym zakresie udzielana jest w dalszym ciągu i będzie trwała przez cały okres zimowy. W końcowej fazie wystąpienia poinformowała o ścisłej współpracy pomiędzy Służbą Zdrowia, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, oświatą oraz innymi służbami i organizacjami pozarządowymi odpowiedzialnymi za losy mieszkańców gminy Mielnik.

3) Pani Renata Cwalina - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach poinformowała, iż w związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2010/2011 podejmowane są następujące działania na rzecz ludności cywilnej a zwłaszcza osób samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych:

a) Pracownik socjalny wspólnie z dzielnicowym odwiedzają wyżej wymienione osoby w celu sprawdzenia czy nie wymagają opieki i pomocy oraz czy zabezpieczone są o opał na zimę. W przypadku braku opału czy też niepełnosprawności lub choroby osób starszych zakapowany i dostarczany jest opał, a pracownik socjalny codziennie dokonuje odwiedzin i robi zakupy leków i żywności.

b) Istnieje ścisła współpraca pomiędzy Służbą Zdrowia, Policją, Strażą Pożarną, oświatą oraz innymi służbami i organizacjami pozarządowymi odpowiedzialnymi za losy mieszkańców gminy.

c) Na terenie Gminy Dziadkowice nie występują osoby bezdomne a w przypadku pojawienia się osób bezdomnych z innego tereny istnieje możliwość krótkotrwałego zamieszkania takiej osoby w barakowozie, który jest ogrzewany.

4) Pani Elżbieta Aleksiejuk- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku oznajmiła, iż w związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2010/2011 podjętych zostało wiele działań na rzecz osób niepełnosprawnych, samotnych i bezdomnych. Przyznawane zostają zasiłki celowe na zakup opału dla potrzebujących. W tym szczególnie trudnym okresie pracownicy socjalni częściej odwiedzają osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Przeprowadzono rozpoznanie sytuacji osób i rodzin najuboższych z którego wynika, iż nie odnotowano osób bezdomnych na terenie gminy Grodzisk. Natomiast 3 osoby, które wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku zostały umieszczone w Domu Pomocy Społecznej i 2 osoby w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym. W końcowej fazie wystąpienia poinformowała o ścisłej współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Dyrekcją Zespołu Szkół, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką środowiskową i lekarzem rodzinnym.

5) Pan Romuald Leoniuk - Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach poinformował, iż działania Policji w celu zapobiegania zgonom z powodu wyziębienia organizmu noszą nazwę "Nie bądźmy obojętni". Dzięki działaniom prewencyjnym w okresie ubiegłorocznej zimy na terenie powiatu siemiatyckiego nikt nie zamarzł. Natomiast w bieżącym roku dzielnicowi KPP w Siemiatyczach już z dniem 1 października 2010 r. podjęli działania zapobiegawcze. Zalecono następujące działania:

- ujawnianie i obchód miejsc, w których mogą znajdować się osoby zagrożone zamarznięciami - bezdomni, osoby pod wpływem alkoholu, osoby starsze, niepełnosprawno sprawne i ubogie,

- ujawnianie zagrożeń pożarowych w miejscach przebywania w/w osób zagrożonych.

- podejmowanie działań interwencyjnych wobec w/w osób (zawiadamianie innych służb, np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, administracji budynku, umieszczanie w IW/PDoZ do wytrzeźwienia).

- informowanie osób zagrożonych o możliwych formach pomocy (w tym kolportaż materiałów informacyjnych), informowanie placówek pomocowych o osobach nieporadnych z uwagi na wiek, niepełnosprawność i ubóstwo.

- przygotowywanie i upowszechnianie informacji w lokalnych mediach na temat zagrożenia zamarznięciami i zagrożeń pożarowych,

Pan Roman Leoniuk poinformował zebranych o możliwości noclegu kilku osobom bezdomnym z terenu naszego powiatu lub podróżującym po naszym powiecie w Gminie Nurzec Stacja u Sióstr Urszulanek w domu BETANIA. W swoim wystąpieniu Pan Leoniuk przedstawił działania profilaktyczne Policji podejmowane w 2010 roku w zakresie poprawy bezpieczeństwa na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. Policjanci z KPP w 2010 roku przeprowadzili 176 spotkań z dziećmi i młodzieżą. Na spotkaniach z młodzieżą rozmawiali o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szkole i w domu, o prawnych aspektach narkomanii, o przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o agresji i przemocy w szkole. W trakcie spotkań z nauczycielami i rodzicami przeprowadzono szkolenia w jaki sposób mają postępować, kiedy pojawią się środki odurzające w szkole, w domu lub stwierdzą obecność dziecka pod wpływem narkotyków, czy tez alkoholu. Omawiano obowiązujące w tym zakresie procedury. Rozdysponowano we wszystkich placówkach oświatowych powiatu siemiatyckiego plakaty informujące o zasadach postepowania nauczycieli w tego typu sytuacjach kryzysowych. Informowano pedagogów, personel administracyjny szkoły i rodziców o akcesoriach służących do zażywania narkotyków oraz w jaki sposób narkotyki są przenoszone, zażywane, pakowane i ukrywane. Informowano równie z o instytucjach działających na terenie naszego województwa, które zajmują się pomocą dla osób uzależnionych.

Jak corocznie policjanci KPP w Siemiatyczach w ramach współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, sądami, prowadzili działania na rzecz nieletnich podejmując następujące działania:

- rozpoznawanie środowisk kryminogennych,

- przekazywanie informacji i nieletnich wychowujących się w środowiskach, w których występują patologie społeczne,

- edukacja prawna środowiska szkolnego,

- ujawnienie źródeł demoralizacji, przestępczości nieletnich i ich eliminacja,

- ujawnienie czynów karalnych popełnianych przez nieletnich,

- wykonywanie poleceń sądów rodzinnych w zakresie uregulowanym ustawą o postepowaniu w sprawach nieletnich.

Wzorem lat ubiegłych policjanci KPP w Siemiatyczach prowadzili działania wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją i zdemoralizowanych, które polegały na:

- rozpoznaniu sytuacji rodzinnej dzieci i młodzieży,

- ustaleniu przyczyn demoralizacji nieletnich,

- informowaniu instytucji i organizacji właściwych w sprawach opieki, wychowania oraz niekorzystnej sytuacji nieletnich.

W ramach współpracy w zakresie realizacji programów prewencyjnych i innych działań na rzecz kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego z samorządami miast i gmin powiatu siemiatyckiego w 2010 roku uzyskano następujące efekty:

- Urząd Miasta Siemiatycze przeznaczył na dodatkowe służby patrolowe 5.000 złotych,

- Urząd Gminy Nurzec Stacja udzielił wsparcia finansowego w kwocie 3.000 zł. na zakup sprzętu informatycznego,

- Urząd Miasta i Gminy Drohiczyn udzielił wsparcia finansowego w kwocie 2.000 złotych na zakup 2 drukarek oraz zakupił i uzyczył 1 urządzenie alcoblue o wartości 1.568 zł,

- Urząd Gminy Perlejewo udzielił wsparcia finansowego w kwocie 1.586 zł. na zakup 1 urządzenia alcoblue,

- Urząd Gminy w Dziadkowicach udzielił wsparcia finansowego w kwocie 20.000 zł. na remont budynku PP Dziadkowice,

- Samorząd Powiatu Siemiatyckiego udzielił wsparcia finansowego w kwocie 2.000 zł. na zakup zestawu komputerowego,

- W realizacji programu "Bezpieczna droga do szkoły" Samorządy lokalne przeznaczyły fundusze w kwocie 498,61 zł na zakup elementów odblaskowych dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Pan mł. bryg. Jerzy Sitarski - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach poinformował zebranych o przygotowaniach Powiatowego Stanowiska Kierowania, które pełni rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do koordynowania działań zabezpieczających i ratowniczych w okresie zimowym 2010/2011 prowadzonych na terenie powiatu siemiatyckiego:

- Służba dyżurna PSK została zapoznana z zakresem czynności, jakie mogą wykonywać strażacy podczas zwalczania skutków zimy oraz przeciwpowodziowych,

- Dyżurni PSK zostali zapoznani z procedurami postępowania na wypadek potrzeby dojazdu do zasypanych i odciętych domostw,

- Służbę PSK pełnią osoby z wieloletnim doświadczeniem. W sytuacjach kryzysowych (wystąpienia kilku, kilkunastu zdarzeń równocześnie) wsparcie etatowej służby Dyżurnej PSK stanowią dublerzy obecni na służbie oraz funkcjonariusze KP PSK, którzy pomagają w koordynacji działań prowadzonych na terenie powiatu.

- W sytuacjach kryzysowych pracą PSK koordynuje funkcjonariusz pozostający w dyspozycji Komendanta Powiatowego, Z-ca Komendanta Powiatowego, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

- PSK dysponuje wykazem instytucji i przedsiębiorstw prywatnych dysponujących ciężkim sprzętem specjalistycznym, który może być wykorzystany przy udrażnianiu przejezdności dróg oraz dowozu służb medycznych do osób potrzebujących pomocy.

- PSK dysponuje wykazem telefonów stacji paliw rozmieszczonych wzdłuż szlaków komunikacyjnych na terenie powiatu, które mogą posłużyć jako źródło informacji o stanie przejezdności na poszczególnych drogach.

- PSK dysponuje programem komputerowym umożliwiającym na bieżąco śledzić stan pogody na wybranym terenie z wykorzystaniem informacji internetowych ( dane satelitarne + mapy pogodowe).

- PSK dysponuje aktualnym wykazem miejsc noclegowych oraz doraźnych miejsc pobytu dziennego osób bezdomnych, zarówno na terenie powiatu jak i województwa podlaskiego.

- PSK dysponuje aktualnym wykazem sprzętu pożarniczego i specjalistycznego będącego na wyposażeniu wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie tut. Powiatu, który w każdej chwili może być wykorzystany do akcji niesienia pomocy osobom potrzebującym.

- Radiostacje samochodowe zainstalowane na pojazdach w jednostkach OSP typu "S" są sprawne technicznie. Jakość odbioru korespondencji radiowej uzależniona jest od odległości pojazdu od PSK, warunków terenowych oraz atmosferycznych. W/w sprzęt może również służyć do komunikacji w przypadku awarii innych środków łączności.

- System Selektywnego Wywoływania zainstalowany w 13 jednostkach OSP w KSRG na terenie powiatu jest sprawny technicznie.

- Powiatowe Stanowisko Kierowania posiada możliwości awaryjnego zasilania w energię elektryczną z rezerwowego źródła - agregat prądotwórczy- stacjonarny lub agregatów przenośnych, urządzeń podtrzymujących UPS dla komputerów i serwerowi.

Pan Zbigniew Choroszkiewicz - Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejom W Bielsku Podlaskim przedstawił plan zimowego utrzymania dróg krajowych w granicach działania swego rejonu na następujących odcinkach w sezonie zimowym 2010/2011:

- droga krajowa nr 19 - odcinek: Zabłudów - Bielsk Podlaski - Siemiatycze - most na rzece Bug w miejscowości Turna Mała - II standard utrzymania zimowego,

- droga krajowa nr 62 - odcinek: Siemiatycze - Drohiczyn - most na rzece Bug w miejscowości Tonkiele - III standard utrzymania zimowego.

Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej: solarki - szt.5; ładowarki - szt.5. Sprzęt do odśnieżania - pługi lemieszowe lekkie - szt. 7; pługi lemieszowe średnie - szt.9; pługi lemieszowe ciężkie - szt. 5; równiarki - szt.5; wirniki - szt.2. Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie w Rejonie: Jan Dawidziuk- Kierownik Rejonu - Tel. 0 606 759 845, Zbigniew Choroszkiewicz - Z-ca Kierownika Rejonu - Tel.0 694 405 412, Teodor Ignatowicz, Sławomir Suszko, Mirosław Ciołko, Maria Rytel, Marcin Prześniak. Numery telefonów zimowego utrzymania - 0 694 405 423 oraz 085 730 01 35, fax. 085 730 01 38. W załączeniu przedstawił mapę z przebiegiem dróg krajowych na terenie województwa Podlaskiego oraz opis standardów zimowego utrzymania dróg krajowych.

Pan Henryk Czmut - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach na wstępie przedstawił informacje o organizacji dyżurów Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011. Następnie przedstawił standardy do potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz zestawienie i lokalizację odcinków do posypywania dróg powiatowych - standard V, a także standardy zimowego utrzymania ulic i dróg zamiejskich. Przedstawił również mapę sieci drogowej powiatu siemiatyckiego oraz uproszczone plany miast powiatu siemiatyckiego (Drohiczyn i Siemiatycze) na potrzeby Zimowego Utrzymania Dróg (Z.U.D.)

Starosta


Mikołaj Mantur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe