reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/20/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 89, ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22.926.732,00 zł, z tego : - bieżące w wysokości 22.926.732,00 zł, - majątkowe w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24.506.531,00 zł, z tego : - bieżące w wysokości 22.072.220,00 zł, - majątkowe w wysokości 2.434.311,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 851.090,00 zł, z tego: 1) ogólną w wysokości - 170.000,00 zł, 2) celową w wysokości - 681.090,00 zł, z przeznaczeniem na: a) "inwestycje drogowe" w kwocie - 100.000,00 zł, b) "zarządzanie kryzysowe" w kwocie - 55.000,00 zł, c) "oświatowa na wydatki bieżące w dziale 801 i 854" w kwocie - 190.112,00 zł; d) "na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 7% pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu łomżyńskiego - w kwocie - 335.978,00 zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. 1) Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.752.681,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.579.799,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.054.704,84 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł;

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 270.000,00 zł i wydatki w kwocie 498.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11. Dotacje podmiotowe na łączną kwotę - 905.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień ( umów) przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 2.312.713,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 12. Upoważnia się Zarząd do : 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł. 2.1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2.2. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyjątkiem zwiększania wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału danego działu z wyłączeniem zwiększania wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kulesza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/20/2011
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/20/2011
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/20/2011
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/20/2011
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na projekty EFS

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/20/2011
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/20/2011
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik6.xls

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/20/2011
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik7.xls

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/20/2011
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik8.xls

Porozumienia z jst.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/20/2011
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik9.xls

Dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/20/2011
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik10.xls

Dotacje celowe

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama