reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15/III/11 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 i Nr z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 68.884.942 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 11.491.892 zł,

- dochody bieżące w wysokości 57.393.050 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 72.373.598 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 17.298.741 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 55.074.857 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł.

2. Rezerwę celową w wysokosci 170.000 zł przeznaczoną na:

a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 120.000 zł,

b) wydatki związane z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów w wysokości 50.000 zł

§ 3. Ustala się:

1. Limit wydatków inwestycyjnych na 2011 rok w wysokości 13.473.361 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2011 roku w wysokości 9.098.492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

3. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w wysokosci 600.000 zł.

4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2011 roku w wysokosci 656.947 zł, zgodnie z zawartymi umowami poręczenia dla kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 4.712.630 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.223.974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 3.488.656 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.488.656 zł.

§ 6. Źródłem spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2011 roku w wysokości 1.223.974 zł są:

1. Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 504.223 zł,

2. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w wysokości 108.407 zł,

3. Przychody pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 611.344 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.000.000 zł.

2. Sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu i spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2011 roku w wysokości 4.100.000 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w wysokości 12.197.421 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości 176.400 zł i plan wydatków wysokości 169.500 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa zwiazane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej w wysokości 191.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 5.000.000 zł,

b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6 do uchwały,

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

d) na finansowanie wydatków na inwestycje i dotacje na wydatki inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2011 - 2016 w wysokości 388.584 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 200.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

7. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski

Załącznik do Uchwały Nr 15/III/11
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zał. 1-10 do uchw. 15/III/11 RP z dn. 28.02.11 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama