Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Sztabin

z dnia 11 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591, zm.: z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr III/8/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2011 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 328.915 zł

- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35.826 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 540.099 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.600 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2011-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 529.967 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.364.919 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu - do kwoty 1.092.824 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do kwoty 692.824 zł.

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - do kwoty 194.281 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów, określonych w § 6 uchwały.

§ 8. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem 14.179.622 zł;

w tym: dochody bieżące 12.724.401 zł

dochody majątkowe 1.455.221 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem 13.344.670 zł

w tym: wydatki bieżące 12.035.202 zł

wydatki majątkowe 1.309.468 zł

3) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 834.952 zł, przeznacza się na:

a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 169.075 zł

b) planowaną spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 665.877 zł

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.959.921 zł,

5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.778 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 marca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

7 440 291,00

105 685,00

7 545 976,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 870 153,00

105 685,00

3 975 838,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 870 153,00

105 685,00

3 975 838,00

Własne

3 870 153,00

105 685,00

3 975 838,00

852

Pomoc społeczna

2 338 080,00

-24 700,00

2 313 380,00

85295

Pozostała działalność

78 000,00

-24 700,00

53 300,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

78 000,00

-24 700,00

53 300,00

Własne

78 000,00

-24 700,00

53 300,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

519 574,00

-11 126,00

508 448,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

519 574,00

-11 126,00

508 448,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

519 574,00

-11 126,00

508 448,00

Własne

519 574,00

-11 126,00

508 448,00

926

Kultura fizyczna

0

223 230,00

223 230,00

92695

Pozostała działalność

0

223 230,00

223 230,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

223 230,00

223 230,00

Własne

0

223 230,00

223 230,00

Razem:

13 886 533,00

293 089,00

14 179 622,00

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 marca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

322 951,00

174 000,00

496 951,00

60016

Drogi publiczne gminne

322 951,00

174 000,00

496 951,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

34 000,00

54 000,00

Własne

20 000,00

34 000,00

54 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 494,00

140 000,00

149 494,00

Własne

9 494,00

140 000,00

149 494,00

852

Pomoc społeczna

2 734 437,00

-10 600,00

2 723 837,00

85295

Pozostała działalność

88 400,00

-10 600,00

77 800,00

3110

Świadczenia społeczne

88 400,00

-10 600,00

77 800,00

Własne

88 400,00

-10 600,00

77 800,00

926

Kultura fizyczna

8 400,00

366 099,00

374 499,00

92695

Pozostała działalność

8 400,00

366 099,00

374 499,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

223 230,00

223 230,00

Własne

0

223 230,00

223 230,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

142 869,00

142 869,00

Własne

0

142 869,00

142 869,00

Razem:

12 815 171,00

529 499,00

13 344 670,00

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 marca 2011 r.

Zadania inwestycyjne na 2011 rok w

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaminy

109.494

109.494

109.494

-

-

-

Urząd Gminy Sztabin

2.

900

90015

6050

Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jasionowo Dębowskie

30.000

30.000

30.000

-

-

-

Urząd Gminy Sztabin

3.

900

90001

6057
6059

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji

1.127.994

563.950

217.260

-

-

346.690
środki UE

Urząd Gminy Sztabin

4.

921

92109

6057
6059

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo

199.925

199.925

77.021

-

-

122.904
środki UE

Urząd Gminy Sztabin

5.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Kamień-Krasnoborki dokumentacja

40.000

40.000

40.000

-

-

-

Urząd Gminy Sztabin

6.

926

92695

6057
6059

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie

366.099

366.099

142.869

-

-

223.230
środki UE

Urząd Gminy Sztabin

Ogółem

1.873.512

1.309.468

616.644

0

0

692.824

x

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 marca 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2011-2013 w

L.p.

Program Priorytet Działanie

Nazwa Projektu

Całkowita wartość projektu

2011 r.
w tym:
dochody wł.
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

2012 r.
w tym:
dochody wł.
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

2013 r.
w tym:
dochody wł.
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.

I Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i sportu

1.

PROW
OŚ: 3
Działanie: 322

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo

199.925

199.925,
w tym: 77.021
122.904

-

-

Urząd Gminy Sztabin

2.

PROW
OŚ: 4
Działanie: 4,1/413

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo

199.944

-

199.944
w tym: 85.615
114.329

-

Urząd Gminy Sztabin

3.

PROW
OŚ: 3
Działanie: 322

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga

199.963

-

-

199.963
w tym: 85.624
114.339

Urząd Gminy Sztabin

4.

PROW
OŚ: 3
Działanie: 313,322,323

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze

325.583

-

325.583
w tym: 127.048
198.535

-

Urząd Gminy Sztabin

II Rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

5.

RPO WP
Oś: V lub Oś. III
Dział. 321

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej

1.127.994

563.950,
w tym: 217.260
346.690

-

-

Urząd Gminy Sztabin

Ogółem

2.053.409

763.875
w tym: 294.281
469.594

525.527
w tym: 212.663
312.864

199.963
w tym: 85.624
114.339

X

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2011r.

Przychody ogółem:

529.967

1.

Kredyty

§ 952

194.281

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

335.686

Rozchody ogółem:

1.364.919

1.

Spłaty kredytów

§ 992

699.042

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

665.877

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

Wolne środki w wysokości 335.686 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 11 marca 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Zmiany plany dochodów budżetowych:

Dział 758

- dotyczą zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 105.685 zł,

Dział 852

- zmniejszenia dotacji w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 24.700 zł,

Dział 900

- zmniejszenie kwoty dotacji na zadanie" Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaminy" w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji 11.126 zł.

Zmiany plany wydatków budżetowych:

Dział 600

- zwiększenie o 34.000 zł wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- zwiększenie o 100.000 zł. wydatków na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaminy".

Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Kamień - Krasnoborki - dokumentacja" o wartości 40.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 926 dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego "Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie" o wartości 366.099 zł.

W załączniku Nr 4 wprowadzono zadanie inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze" o wartości 325.583 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe