Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/14/10Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 10.780zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 10.780zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 25.471zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 25.471zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 28.407.104zł

2) Wydatki ogółem - 31.367.715zł

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.274.650zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.232.656zł ,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.026.313zł,

4) wolnych środków w wysokości - 15.681zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/11
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 15 marca 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2011 R.

Dział

rozdział

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatów

OGÓŁEM:

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM Z DOTACJI NA ZADANIE WŁASNE

W TYM Z DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

OGÓŁEM:

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM Z DOTACJI NA ZADANIE WŁASNE

W TYM Z DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

750

75056

2010

10.780

10.780

-

-

-

-

-

-

750

75056

3020

-

-

-

-

6.400

6.400

-

-

750

75056

4110

-

-

-

-

1.290

1.290

-

-

750

75056

4120

-

-

-

-

208

208

-

-

750

75056

4170

-

-

-

-

2.082

2.082

-

-

750

75056

4210

-

-

-

-

400

400

-

-

750

75056

4410

-

-

-

-

400

400

-

-

Razem

-

10.780

10.780

-

-

10.780

10.780

-

-


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/11
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 15 marca 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2011 R.

dział

rozdział

§

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

OGÓŁEM:

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM Z DOTACJI NA ZADANIE WŁASNE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

OGÓŁEM

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

600

60016

4300

5.000

-

-

-

-

-

-

-

600

60016

4430

-

-

-

-

5.000

-

-

-

700

70005

4300

1.000

-

-

-

-

-

-

-

700

70005

4210

-

-

-

-

1.000

-

-

-

758

75818

4810

17.571

-

-

-

-

-

-

-

754

75405

4210

-

-

-

-

3.000

-

-

-

754

75495

6069

-

-

-

-

14.571

-

-

-

852

85295

4010

900

-

-

-

-

-

-

-

852

85295

3020

-

-

-

-

500

-

-

-

852

85295

4430

-

-

-

-

400

-

-

-

926

92605

4300

1.000

-

-

-

-

-

-

-

926

92605

4430

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

RAZEM:

-

25.471

-

-

-

25.471

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/11
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 15 marca 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

1. do § 1

1) Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011r. zwiększono dochody o dotację celową na realizację zadań zleconych gminie, tj. przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją zestawień budynków, mieszkań i osób, na dodatki spisowe i na wydatki rzeczowe ( Urząd Miejski -środki dotacji na zadania zlecone).

2. do § 2

1) W rozdziale 60016 ( drogi gminne) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i przeznaczono na opłaty dotyczące dróg (Urząd Miejski - środki własne).

2) W rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i przeznaczono na zakupy znaków sądowych (Urząd Miejski - środki własne).

3) Zmniejszono rezerwę budżetową i przeznaczono :

a) w rozdziale 75405 na zakupy komputera, monitora i aparatu cyfrowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach

b) na zakup wozów strażackich w ramach realizacji projektu " Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego" (Urząd Miejski - środki własne) .

4) W MGOPS rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe ( 500zł z dożywiania oraz 400zł ze świetlicy socjoterapeutycznej) i przeznaczono na zakup materiałów socjalno - bytowych dla pracowników zatrudnionych w ramach dożywiania oraz na opłatę ubezpieczenia wolontariuszy w ramach swietlicy socjoterapeutycznej ( środki własne).

5) W rozdziale 92605 ( sport w gminie) zmniejszono wydatki na usługi pozostałe i przeznaczono na opłaty dotyczące ubezpieczeń zawodników i opłaty za uczestnictwo w zawodach (Urząd Miejski - środki własne).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe