Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejczyce na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"oraz lit. "i"ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 5.497.769 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 5.147.605 zł.

- majątkowe w wysokości 350.164 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 7.991.661 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 5.429.623 zł.

- majątkowe 2.562.038 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości 25.000 zł.

2) Celową w wysokości 15.000 zł., z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.943.390, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.493.892 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w wysokości 287.400 zł. oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.206.492 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.493.892 zł., oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na : sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.493.892 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.467.372 zł.

§ 8. 1) Ustala sie dochody w kwocie 25.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz 2.000 zł. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

§ 9. Ustala sie dochody w kwocie 5.000 zł. i wydatki w kwocie 79.177 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 10. Przyjmuje się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. 1) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.206.492 zł.

2)

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/2011
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 28 lutego 2011 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2011
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 28 lutego 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/2011
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 28 lutego 2011 r.

-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/27/2011
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 28 lutego 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

- (w złotych)

Lp.

Projekt

Klasy-fikacja

Wydatki
ogółem

W tym:

Planowane wydatki w 2011 roku, z tego:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Wydatki razem

Z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem

Z tego źródła finansowania

Pożyczki i kredyty

pozostałe

Pożyczki na prefinan-sowanie z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I.

Wydatki majątkowe

x

1.779.343

311.971

1.467.372

311.971

161.821

150.150

1.467.372

1.252.208

215.164

0,00

1.

Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej

Dz. 720 rozdz.
72095

1.391.343

139.135

1.252.208

139.135

0,00

139.135

1.252.208

1.252.208

0,00

0,00

2.

Budowa świetlicy wiejskiej w Pokaniewie

Dz.921
Rozdz.
92109

350.000

134.836

215.164

134.836

123.821

11.015

215.164

0,00

215.164

0,00

3.

Przebudowa stacji uzdatniania wody(dokumentacja)

Dz.010
Rozdz.
01010

38.000

38.000

0,00

38.000

38.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Wydatki bieżące

x


481.192


131.513


349.679


131.513


101.765


29.748


349.679


0,00


177.380


172.299

1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w ZS w Milejczycach

Dz. 801
Rozdz.
80101

95.400

14.310

81.090

14.310

0,00

14.310

81.090

0,00

0,00

81.090

2.

Przedszkolaki dumą gminy

Dz. 801
Rozdz.
80104

106.647

15.438

91.209

15.438

0,00

15.438

91.209

0,00

0,00

91.209

3.

Remont świetlicy w Milejczycach

Dz. 921 rozdz. 92109

279.145

101.765

177.380

101.765

101.765

0,00

177.380

0,00

177.380

0,00

Ogółem I + II

x

2.260.535

443.484

1.817.051

443.484

263.586

179.898

1.817.051

1.252.208

392.544

172.299


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/27/2011
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 28 lutego 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2011 ROK

Paragraf

Treść

Po zmianie

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2 206 492,00

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

0,00

944

Pozostałe przychody z prywatyzacji

0,00

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

0,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

0,00

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

0,00

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

287 400,00

Razem 2 493 892,00

PLAN ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Paragraf

Treść

Po zmianie

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

0,00

982

Wykup innych papierów wartościowych

0,00

991

Udzielone pożyczki i kredyty

0,00

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

0,00

994

Przelewy na rachunki lokat

0,00

995

Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

0,00

Razem 0,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/27/2011
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 28 lutego 2011 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

(w złotych)

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Świetlica Gminna

0

48.000

0

1

0

0

0

0

2

Biblioteka Gminna

0

48.487

0

2

0

0

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe